Bács-Kiskun megye múltjából 7. - Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások (Kecskemét, 1985)

A bérek alakulása Kecskeméten a hódoltság utolsó évtizedeiben

A bérek alakulása Kecskeméten a hódoltság utolsó évtizedeiben BEVEZETŐ A hódoltsággal foglalkozó gazdaságtörténeti kutatás „Az 1960-as évek első feléig történetírásunk egyik legelhanyagoltabb ága az ár- és bértörténetírás volt" — hívja fel a figyelmet Buza János historiog­ráfiai vázlatában. 1 Egy árnyalattal talán súlyosabb Ránki György megálla­pítása: "(...) még változatlanul létezik az igazságtalanul egyoldalú poli­tika-történeti érdeklődés és politika-történeti kutatás." 2 Rajtuk kívül már sokan szóvá tették ezen anomáliát. Közülük itt még Szakály Ferencre érde­mes hivatkoznunk, aki a korábbi magyar történetírás alapvetően közjogi beállítottságát marasztalta el. 3 Ezen elgondolkodtató summázatok súlyát még növeli, hogy a legkiválóbb polgári történészeink már közel száz évvel korábban is kifogásolták a gazdaságtörténet indokolatlan elhanyagolását. ,,S lehet-e szó addig alapos hazai történetről, míg nemzeti gazdaságunk története nem képezi annak kiváló fejezeteit" — fogalmazta meg kérdés formájában véleményét Salamon Ferenc. 4 Más szavakkal ugyanezt teszi másik kiváló történészünk Acsády Ignác is: „Amíg alaposan nem ismerjük tiszta valójában Magyarország gazdasági történetét, addig alig ismerhetjük tiszta valójában Magyarország politikai történetét." 5 Sajnos e figyelmezte­tések viszonylag kevés eredménnyel jártak. A „szemléleti okok" mellett tudomásul kell vennünk azt is, hogy „forrá­saink e stúdiumra nézve nem voltak kedvezőek". „A forráshiány, illetve 1 BŰZA Janó*: Historiográfia vázlat 1867—1945 közötti ár- és bértörténetírásunkról. MTA Közi. 1977. XXVI. 1—2. sz. 187. 2 RÁNKI György: Társadalomtudományok és ismeretterjesztés (1976. okt. 20-án Szolnokon mondott beszéde.) TIT füzetek 1977. 58. 3 SZAKÁLY Ferenc: Balázs Deák gyöngyösi kereskedő üzleti könyve. Adalékok a hódoltsági terület kereske­delmi kapcsolatainak történetéhez a XVI. század végén. Agrártörténeti Szemle 1972. 357. 4 A fenti részt Búza János is idézi vázlatában. SALAMON Ferenc: Budapest története 1895. III. 88. 5 ACSÁDY Ignác: Közgazdasági állapotaink a XVI—XVII. században 1889. 5. 21 Bács-Kiskun megyei Levéltár kiadványai IX. 321

Next

/
Oldalképek
Tartalom