Bács-Kiskun megye múltjából 5. - Oktatás-nevelés (Kecskemét, 1983)

NEMZETISÉGEK OKTATÁSÜGYE - SZITA LÁSZLÓ Adatok Bács-Bodrog vármegye dualizmus kori népoktatásának nemzetiségpolitikai kérdéseihez

Adatok Bács-Bodrog vármegye dualizmus kori népoktatásának nemzetiségpolitikai kérdéseihez SZITA LÁSZLÓ i. Bevezetés A nemzetiségpolitikai küzdelmekben a népiskola egyáltalán nem számí­tott olyan látványos területnek, mint a hazai sajtó, vagy a szervezett politi­kai mozgalom, tüntetések, kongresszusok. A nemzetiségi kérdéssel foglalkozó egykorú sajtó és irodalom, akár a kormánypárt, vagy egy-egy időszak ellen­zéki párt érdekeit fejezte ki, az iskolára mint a magyarosítás bázisára tekin­tett. Részint az 1879. XVIII. tc., majd az 1907. évi XXVII. tc. alapján tény­legesen is törekedtek az iskolák magyar nyelvű tanításának teljességére. Szin­te valamennyi törvényhatóság, különösen a nemzetiségi népességstruktúrájú megyék és városok, feliratokkal támadták az 1868. évi nemzetiségi törvénye­ket, a népoktatás teljes magyarosítását követelve. Ez azonban nem jelen­tette azt, hogy ebben a törekvésben minden esetben egyetértés lett volna. A korszakban, Bács, Baranya, Tolna, Somogy, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár­megye, a Hajdú-Biharból érkezett, s a nyelvi magyarosítást erőteljesen kö­vetelő feliratokkal nem foglalkoztak, intézkedés nélkül levéltárba helyezték ezeket a megkereséseket. Az egyszerű tudomásvétel mellett, több esetben olyan határozat is ismeretes, amely nem tartja időszerűnek ezen fellépést. A dualizmus kori iskolaállamosítási törekvéseket több tanulmányban tet­A dolgozat jegyzeteiben használt rövidítések: AV SK BB F SN = Arhiv Vojvodine Sremski karlovei fondova Skolsky Nadzornik (Vajdasági Levéltár Karlóca Bács-Bodrog vármegye tanfelügye­lőségi iratok) Bin. L. = Baranya megyei Levéltár MOL — Magyar Országos Levéltár

Next

/
Oldalképek
Tartalom