Bács-Kiskun megye múltjából 5. - Oktatás-nevelés (Kecskemét, 1983)

SZAKMUNKÁSKÉPZÉS - KEMÉNY JÁNOS A bajai szakmunkásképzés a felszabadulás előtt

A bajai iparostanonc-oktatás története a felszabadulásig KEMÉNY JÁNOS Bevezető Az iparostanulók oktatására irányuló törekvések már a Ratio Educationis­ban is fellelhetők. A tanoncok tankötelezettségét II. József 1783 Joan kibo­csátott udvari rendelete írta elő. Ez a nemzeti iskolákkal kapcsolatosan va­sárnapi rajziskolák felállítását rendelte el, melyeket a mesterinasok rendesen látogatni tartoztak. 1 A helytartótanács báró Prónay Gábornak, a pozsonyi tankerület főigazga­tójának a javaslatára 1786. június 6-án értesítette a törvényhatóságokat, hogy II. József fenti rendelete értelmében „mindazon iparosinasok, kik iparáguk tökélyesbítését a rajzművészet által nyerhetik el, csak az esetben lehetnek segédekké, ha hiteles bizonyítvánnyal igazolják, hogy a rajziskolát legalább egy éven át ünnep- és vasárnapokon szorgalmasan látogatták." 2 Ezek a jelentős, haladó szellemű rendeletek nem érték el a kitűzött célt. Az 1790—91. évi országgyűlés —amely kimondta a Ratio Educationis reví­zióját — országos bizottságot küldött ki az oktatás ügyének tanulmányozá­sára és megfelelő javaslat kidolgozására. A bizottság 1791. augusztus 12-én Pesten ült össze. Az ülésen gróf Török Lajos azt indítványozta, hogy „min­den tankerületben egy főelemi iskolát ipariskolával kellene összekötni". 3 A javaslat nem valósult meg, és a második Ratioban sem érvényesült. Annyi eredménnyel mégis járt, hogy a későbbiekben némileg tekintettel voltak az ipari érdekekre is. 4 Az 1790-es években az ipar szembetűnő hanyatlását a helytartótanács is érzékelte. Ennek úgy próbált meg gátat vetni, hogy kiadta a tanoncoktatásról szóló 19 665/1795. számú rendelkezését. Ismét elrendelte az inasok rajzisko­la! oktatását, előírta, hogy a vasár- és ünnepnapokon tartani szokott órákon 1 Szterényi József: Az iparoktatás Magyarországon. Bp. 1897. 21—22.1. 2 Uo. 29.1. 3 1790. évi XV. tc. 4 Szterényi i. m. 38.1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom