Bács-Kiskun megye múltjából 2. - A késői feudalizmus kora (Kecskemét, 1979)

KISSNÉ MEZŐ GYÖNGYI Kunszentmiklósi demográfiai viszonyai a XVIII. században

Kunszentmiklós demográfiai viszonyai a XVIII. században KISSNÉ MEZŐ GYÖNGYI Hazánkban a mai népesedési problémák keltették életre, tették időszerűvé a történeti demográfiát, azt a tudományt, ,, . . . amely sajátos módszerek­kel vizsgálja a népesség számát, összetételét, területi elhelyezkedését és állapotát, ezek változásait és tényezőit, valamint a népesség és a népesedés jelenségeihez fűződő társadalmi-gazdasági kölcsönhatásokat és következ­ményeket, feltárja a népesség megújulásának, a népesedés jelenségeinek törvényszerűségeit, s mindezen ismereteket a társadalmi, gazdasági fejlő­dés szolgálatába állítja." 1 Egy adott település múltbeli népeseégének vizsgálata többféle forrás és módszer segítségéve] lehetséges. A statisztikai felvételek (1869) előtti idő­szak demográfiai viszonyainak vizsgálata esetén forrásaink lehetnek az országos adóösszeírások, urbáriumok, megyei, községi conscriptiok, egy­házi összeírások, s nem utolsósorban az egyházi anyakönyvek, melyek még csaknem feldolgozatlanok, pedig a demográfiai vizsgálatnak nagy lehető­ségeit rejtik magukban. Az anyakönyvek feldolgozásának két módszere ismeretes. Az egyik az, amikor a házasságkötések, születések, halálozások bruttó számának egybe­vetése alapján következtetnek a népmozgalmi viszonyokra. (Főként ezt alkalmazzák.) A másik, újabb módszer az anyakönyvekből kigyűjti az egy-egy családra vonatkozó adatokat, s ezekből rekonstruálja a családo­kat. E módszer egyértelműen bizonyítja, hogy a korábbi sok tévedési lehe­tőséget rejt magában, ugyanis a korai anyakönyvi bejegyzések hiányosak, s így a bruttó adatok egybevetése hibás eredményt ad. Az újabb családrekonstrukciós módszert francia kutatók dolgozták ki, 2 s Magyarországon először a „Csurgói jobbágycsaládok demográfiai viszo­nyai" c. munkában alkalmazták. 3 1 ACSÁDI György: A demográfia fogalma, tárgya és módszere (Bevezetés a demográfiába Bp. 1964. 19. p.) 2 FLETJRY—HENRY: Des registres paroissaux a l'histoire de la population (Paris 1956.) 3 KOVÁTS Zoltán—CS. TÓTH Péter: Csurgói jobbágycsaládok demográfiai viszonyai (1720—1950.) (Tört. Stat. Évkönyv 1961—62)

Next

/
Oldalképek
Tartalom