Bács-Kiskun megye múltjából 1. (Kecskemét, 1975)

ILLYÉS BÁLINT—SZŐTS RUDOLF Bél Mátyás : A kunok és a jászok avagy filiszteusok kerületei

novae prodromus címen. Ebben önmagának meg az őt követőknek is meg­jelölte a módszert, hogyan kell megírni Magyarország összefoglaló honisme­reti rajzát. A vázlatot nagy feltűnés kísérte, de gyanakvás is némelyik vármegye részéről. Több helyen nehezen nyíltak meg előtte az irattárak; a királyi pártfogás azonban egj'engette útját a megyékhez : támogatta a szerző adat­gyűjtési tevékenységét, s némi vonakodás után mégis kijavították a megyék­hez elküldött kéziratokat, kiegészítették őket. Volt azonban a tudósnak más információs lehetősége is. Pozsonyi iskolája ugyanis éppen az őáltala meg­honosított pedagógiai újítások meg a latin nyelvoktatásban elért kimagasló eredmények miatt nagy látogatottságnak örvendett szinte az egész ország protestáns ifjai részéről. Ezzel a lehetőséggel szintén élt a szerző, mikor a vakációra utazó tanulókkal szétküldte kérdőíveit az országban a magisztrá­tusokhoz, prédikátorokhoz. Munkája legfontosabb részét azonban mégsem bízhatta másra: a helyszínen meg az irattárakban való tájékozódást. (A munkánk tárgyát képező kézirat is Bél Mátyás jászkunsági gyűjtőútjának köszönheti születését.) Ily előzmények után adta nyomdába főművét Notitia Hungáriáé novae Historico-geographica címen, melyből négy kötet jelent meg Bécsben 1735 és 1742 között: Pozsony, Turóc, Zólyom, Liptó, Pest, Nógrád, Barcs, Nyitra és Hont megyék honismereti anyaga. A Dunántúlról csak Mosón megyét publikálta 1742-ben; ekkor ugyanis szélütés érte. Földrajzilag a Pest—Pilis—Solt vármegyéket tárgyaló 3. kötet kiegészítő része lehetett volna a kiskunsági helyismereti fogalmazás, de Kiskunság címen is csak önálló fejezetként. Hogy foglalkoztatta a szerzőt a gyűjtött jászkunsági anyag megjelentetésének gondolata, kitűnik a szerzőnek éppen a Notitia Hungáriáé alapján készült tankönyvéből vett kitételből: „Cumania Minor, magyarul Kis-Kunság kimaradt e könyv első kiadásából." 2 Tény, hogy nem szerepel a Kiskunság a Notitia 3. kötetében. A kézirat másolatát a Széchenyi Köny vátár kézirattárában találtuk meg Fol. Lat. 3 370. nyilvántartási szám alatt a budapesti ELTE Néprajzi Tanszéke segítségével és a Jászság kitűnő monográfusa, Fodor Ferenc utalása alapján. 3 A fönti másolat címe: Belii, Mathiae: Notitia geographico-historica Districtum Cumano-J azygum et Kőváriensis, a Georgio Gyurkovits descripta. A mű egy általános és egy speciális részre tagolódik. Az általános rész első fejezete a terület fizikai földrajzával foglalkozik, a második fejezet pedig politikai földrajzával. Ez utóbbi fejezetben közli a kun keresztségi oklevél 2. Compendium Hungáriáé geographicum, ad exemplar Notitiae Hungáriáé novae historieo-geograpliicae 4. kiad. Pozsony és Pest 1792.: ,, . . . in prima editione libelli huius omissa ..." 3. FODOR Ferenc: A jászság életrajza, Bpest 1942. p. 482.

Next

/
Oldalképek
Tartalom