Urbs - Magyar várostörténeti évkönyv 1. (Budapest, 2006)

TANULMÁNYOK - SZABAD KIRÁLYI VÁROSOK - Oborni Teréz: A fejedelemség-kori erdélyi várostörténet kérdéseiről

OBORNITERÉZ A FEJEDELEMSÉG-KORI ERDÉLYI VÁROSTÖRTÉNET KÉRDÉSEIRŐL Erdély fejedelemség-kori városainak, településeinek története meglehetősen elhanya­golt területe a hazai városkutatásnak. Néhány nagyváros, mint például a szász városok, vagy jelentősebb mezővárosok, pl. a sóbányahelyek vagy a székely városok történeté­nek kisebb-nagyobb részletei ismertek, de átfogó képet még kisebb időmetszetekre nézve sem alkothatunk belőlük. Az utóbbi évtizedekben igen kevés publikációjelent meg a fejedelmi kor városairól, nem tekintve most a régészeti-művészettörténeti mun­kákat, néhány forrásközlésen 1 kívül alapkutatások, forrásfeltárás szinte egyáltalán nem folyt. Az erdélyi várostörténet tárgykörében az utóbbi félszáz év romániai kutatá­sának termését Pál Judit tekintette át. 2 E tanulmányokat és köteteket szemlélve rögtön szembe tűnik, hogy a várostörténeti kutatásokban a fejedelmi időszak meglehetősen háttérbe szorult, Erdélyben és itthon sem születtek ide vonatkozó tanulmányok. A ha­zai várostörténet-írás nagyjai (Bácskai Vera, Fügedi Erik, Kubinyi András, Szűcs Jenő) megálltak a történeti Erdély határainál, keletebbre nem vizsgálódtak. Az erdélyi városok jogtörténeti szempontú áttekintését Bálás Gábor adta, 1980-ban. 3 Az utóbbi időben új eredmények egyedül a székely városok történetére vonatkozóan születtek: a székelyföldi városok történetének aspektusait taglaló írásaiból állított össze remek kö­tetet Pál-Antal Sándor. A Benkő Elek, Demeter István és Székely Attila szerzőhármas rendkívül adatgazdag elemző tanulmányt adott közre a közép- és kora újkori székely városokról, illetve Balogh Judit néhány figyelemre méltó székely tárgyú írása között a városokról is megfogalmazta gondolatait. 4 Sajnálatos módon csak nemrégiben jelent meg Vekov Károlynak a nyolcvanas években készített értékes tanulmánya Gyulafe­1 KOVÁCS ANDRÁS: Gyulafehérvár város jegyzőkönyvei. Kolozsvár, 1998. (Erdélyi Történelmi Ada­tok VI. 2.); WOLF RUDOLF: Torda város jegyzőkönyve 1603-1678. Kolozsvár, 1993. (Erdélyi Törté­nelmi Adatok VI. 1.) 2 PÁL JUDIT: Várostörténeti kutatások Erdélyben a második világháború után. In: Erdélyi várostörténe­ti tanulmányok. Sorozatszerk.: BÁRDI NÁNDOR. Társszerk.: PÁL JUDIT és FLEISZ JÁNOS. Csíkszereda, 2001. (A továbbiakban: Erdélyi várostörténeti tanulmányok.) 9-19. p. 3 BÁLÁS GÁBOR: Az erdélyi városok keletkezése, szervezetük fejlődése a 19. századig. In: Jogtudomá­nyi Közlöny 35. új évf. (1980) 10. sz. 662-673. p. 4 PÁL-ANTAL SÁNDOR: A Székelyföld és városai. Történelmi tanulmányok és közlemények. Marosvá­sárhely, 2003. (A továbbiakban: PÁL-ANTAL: Székelyföld és városai); BENKŐ ELEK - DEMETER ISTVÁN - SZÉKELY ATTILA: Székelyföldi mezővárosok a középkorban. Kolozsvár, 1997. (Erdélyi Tudományos Füzetek 223.) (A továbbiakban: BENKÖ-DEMETER-SZÉKELY: Székelyföldi mezővá­ros.); BALOGH JUDIT: Székely város a XVI-XVII. században. In: Város és társadalom. Miskolc, 1993. (Studia Miskolciensia I.) 27-33. p. URBS, MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV I. 2006.133-158. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom