Művészet a városban - Budapesti Negyed 32-33. (2001. nyár-ősz)

ESZMÉK A KÖZTEREKEN - NAGY ILDIKÓ Az emlékműszobrászat kezdetei Budapesten

tását, de egyben valamifajta ötvözési kísér­letét is. Az írás pontos összefoglalása mind­annak, amit a társadalom várt a leendő szo­bortól; már csak a művészt kellett megta­lálni, aki mindezt megvalósítja. Etre pedig a pályázat látszott a legalkalmasabbnak. Amikor Ormós röpirata megjelent, Pest­Budán még csak egyetlen — a szó szoros értelmében vett — emlékmű állt: Plentzi tábornoké a budai várban. 2 Az 1849-ben, Buda ostromakor Pestet lövető, majd rövi­desen az ostromban elesett osztrák tábor­nok és társai emlékművét az egész magyar­ság sérelmesnek érezte, de eltávolíttatni csak 1899-re sikerült. Bár az emlékművek állításának gondolata 1830-tól szinte folya­matosan napirenden volt 3 , a megvalósítást nagyon sok nehézség akadályozta. Első he­lyen állt a pénzhiány — ezen bukott meg Ferenczy István nagyszabású Mátyás-em­lékmű tetve —, de ugyanilyen probléma volt a megfelelő művészek hiánya is. Hi­szen amikor Tomori Anasztáz, nagyobb va­gyont örökölvén, abból szobrokat akart állíttatni, nem talált olyan képzett meste­reket, akik a köztéren álló, életnagyságú vagy azon felüli emlékmű szakmai kritériu­mait teljesíteni tudták volna. 4 Es végül: nem kedvezett a történelem sem. A forra­dalom és a szabadságharc idején termé­szetszerűleg más gondok foglalkoztatták a közvéleményt. Az önkényuralmi korszak pedig egyenesen tiltotta a szoborállításo­kat, hiszen az avatási ünnepségek tünteté­sekre adhattak volna alkalmat, mint ahogy 2 1852-ben állították fel o budai Szent György-téren Franz Bauer és Hans Gasser alkotását. 3 1830-ban, Kisfaludy Károly halála után azonnal megindult a gyűjtés emlékművére, amelyet a Városligeti tó egyik szigetén szerettek volna elhelyezni. Végül 1875-ben a Nemzeti Múzeum kertjében állították fel portréját, Ferenczy István alkotását. adtak is. így aztán például Berzsenyi Dáni­el portréját (szobrász Vay Miklós, 1860) csak hajnalban, titokban merték elhelyezni a Nemzeti Múzeum kertjében. József ná­dor szobrának felállítását pedig csak a ki­egyezés után, 1869-re hagyta jóvá a király, bár a szobor 1860 óta Pesten volt. Az emlékművek állítása azonban 1860 után Pesten is egyre sürgetőbbé vált. Rész­ben azért, mert minden nagyvárosban van­nak ilyenek, hozzátartoznak a város fogal­mához, másrészt azért, mert minden nem­zet megtiszteli velük történelmének nagy alakjait, és a közelmúlt magyar tötténelme bővelkedett olyan személyiségekben, aki­ket a magyarság valóban tisztelt. A Széchenyi-emlékmű felállításának gondolata az 1860. április 10-ei akadémiai ülésen merült fel, tehát Széchenyi halála után két nappal. Leleplezésére 1880. má­jus 23-án került sor. 5 A gondolat és a meg­valósulás közt húsz év telt el: ez az idő a magyar szobrászat hőskora. A szobor törté­netében benne van a magyar emlékmű­szobrászat kezdeteinek minden nehézsé­ge, megható igyekezete és groteszk ügyet­lensége egyaránt. A pályázatot 1865-ben hirdették meg, mégpedig kizárólag magyar művészeknek. Magyarnak tekintették azt, aki „a magyar Szent Korona területén született, jelenleg bárhol lakó, vagy bár külföldön született, de Magyarországba honosuk és itt lakó" művész. Az volt az elképzelés, hogy külföl­di művésznek csak akkor adják a megbí­4 Mind Katona József pesti, mind Kisfaludy Sándor balatonfüredi szobrát, amelyeket lomori megrendelésére Czélkuti-Züllich Rudolf készített, felállításuk után rövidesen el kellett távolítani. s A szoborállítás történetét feldolgozza: Gerlóczy-Buday: Széchenyi István gróf szobrának leírása és története. Bp., 1895. Idézetek: passim.

Next

/
Oldalképek
Tartalom