Czaga Viktória: Házmán Ferenc, Buda utolsó polgármestere - Várostörténeti tanulmányok 4. (Budapest, 1997)

I. rész - Tanulóévek és pályakezdés

jogi karára 1828-ban iratkozott be, majd az egyetem befejezése, s a nyolc hónapig tartó ügyvédi gyakorlat után vizsgáit kitűnő eredménnyel tette le. 43 1833. július 9-én, mindössze huszonhárom évesen, Buda város tanácsának szolgálatába lépett, mint honorarius actuarius, amit tiszteletbeli jegyzőkönyv-vezetőnek fordítha­tunk. 44 Feladatait nehéz meghatározni, hiszen a rendes, tehát kinevezett actuarius­nak esküje is csak annyit tartalmaz, miszerint a tanács és a bírói hivatal urainak és jegyzőinek rendelkezésre kell állnia, a rábízott ügyeket pártosság nélkül kell elvé­geznie, s a hivatali titkot meg kell tartania. Feltehetően a honorarius, azaz tisztelet­beli actuarius feladatai sem állottak ettől messze, azzal a különbséggel, hogy az ad hoc megbízásokon keresztül a jegyzői hivatalhoz kapcsolódva nem alakult ki hi­vatali alá-, s fölérendeltségi viszony. A tiszteletbeli állással ugyanis—jóllehet erre a Kamara nevezte ki a jelentkezőket — fizetés nem járt, sőt a pályázónak igazolnia kellett, hogy anélkül is meg tud élni. 46 A polgári származású ifjak által a városi adminisztrációban eképpen eltöltött időt olyasféle joggyakorlatnak tekinthetjük, mint a nemesi származásúakét a megyéknél. Házmán Ferenc egy évig működött honorarius actuariusként: 48 1834. július 9-én a budai tanács kinevezte a városi követek — Koleda András és Vásárhelyi Nagy Benedek — mellé országgyűlési írnoknak. November 3-tól 1835. február 17-ig Szemeréhez, 1851. augusztus 1. Kiutahia. 43 A pesti egyetem jogi karára 1. Eckhart F., 1936.; a polgári értelmiség kialakulására: Vörös K., Valóság 1975/10; a joggyakorlatra és a vizsgákra: Varga E., 1974. 168­169. p.; Házmán joggyakorlatára és vizsgáira: MOL Bírósági lt. Személynöki, Cat. Juratorum 1831. március 19.; uo. Prot. Neo-cens. Advocatorum 1832. június 25.; az ügyvédi gyakorlatot Markos Mihály pesti ügyvédnél töltötte, majd Som­sich Pongrác alnádor, Földváry Ferenc és Szerencsy István kúriai bírák előtt vizs­gázott: uo. ügyvédvizsgálati i., 1832. augusztus 20. 44 Az (honorarius) actuariust Schmall fordítja jegyzőkönyvvezetőnek: Schmall L., kéz­irat 115. p., 119-120. p.; ua. ő: 1899. I. k. 106. p. 45 BFL Bvlt Liber istr. fol. 59-61.; Bonis Gy., 1974. 117. p. Házmán kérvényei al­kalmazásáról: BFL, Bvlt tan. jkv. 1833. jan. 7. 139. és jan. 14. 270. sz. 46 Schmall L., 1899. I. k. 82. p„ 106. p.; Bp. tört. III., 1975. 434. p. 47 Schmall L., 1899. I. k. 82. p.; Csengery A., 1870. II. k. 205. p. 48 1833. július 9. és 1834. július 9. között. 21

Next

/
Oldalképek
Tartalom