Urbs - Magyar Várostörténeti Évkönyv 10-11. (Budapest, 2017)

Városok és természeti erőforrások. Válogatás az V. Magyar Várostörténeti Konferencián (Budapest Főváros Levéltára, 2015. november 18-19.) elhangzott előadásokból - Pinke Zsolt - Pósa Patrícia - Mravcsik Zoltán - F. Romhányi Beatrix - Gyulai Ferenc: A hajdúsági várostérség agroökológiai adottságai

236 Városok és természeti erőforrások szántóföldi művelésre alkalmasabb Hajdúság sürü késő középkori település­állományának kialakulása, amelynek vásártartási joggal rendelkező csomó­pontjaiban a földesúri, majd királyi hatalom tudatos városfejlesztési törekvései biztosították a városi fejlődés kereteit.5 Makkai László a mezőváros kialakulá­sának kulcsát a paraszti társadalom tagjainak „a jobbágytelki rendszeren kívül, annál rugalmasabban (pl. szőlőnek, legelőnek) használható fold (»puszták«)” hozzáférésében és e földhasználatok magas hozadékában látta. Megállapítása szerint „néha falvak is szereztek határukon kívül eső pusztákat, [...] néha épp ez volt mezővárossá fejlődésük emeltyűje.”6 A késő középkorra kikristályosodó alföldi települési struktúráról két tör­ténész, Kubinyi András és Engel Pál rekonstrukciói nyújtanak átfogó képet.7 Kubinyi András funkcionalista megközelítésben, az általa kifejlesztett úgynevezett „centralitási pontrendszer” segítségével azonosította a nagytáj 15. századi központi helyeit.8 Az Alföld településhálózatának és népességének vál­tozásait vizsgálta a jelen tanulmány egyik szerzője a kolostorhálózat változása­in keresztül.9 Az alföldi városfejlődés időrendjében haladva Beluszky Pál mo­nográfiáját említjük, amely a történeti, a humán- és a tájföldrajzi szakirodalom áttekintésével és e tudományterületek szempontjainak szintézisében mutatja be a szerző szerint sajátos karakterű, az ország és Közép-Európa más nagytájaitól eltérő, egyedi fejlődési utat bejáró Alföld településállományának 16-20. száza­di átalakulási fázisait.10 Makkai Lászlót követve az állattartó alföldi mezővá­rosok középkori és kora újkori felemelkedésének kulcsát a marhatenyésztés és kereskedelem városképző szerepében és a közösségi autonómiák kiteljesedé­sében látta. Utolsóként Bácskai Vera és Nagy Lajos elemzését említjük, amely Magyarország 1828. évi piacközpontjait és piackörzeteit osztályozza minden korábbinál nagyobb részletességgel.11 Dolgozatunkban arra teszünk kísérletet, hogy az állattartó mezőváros kiala­kulását, valamint az e településtípus sajátos fejlődését tárgyaló szakirodalom döntően gazdasági és társadalmi szempontokat ötvöző funkcionalista értelme­zési keretét kissé szélesítve a korábbiaknál nagyobb figyelmet szenteljünk a táji anyag- és energiaáramlási, valamint társadalmi folyamatok közötti kölcsönha­tásoknak. Polányi Károlyt követve - aki szerint „a gazdaság nem más, mint az 5 Balogh 1986. 13. p. 6 Makkai 1976. 32. p. 7 Kubinyi 2000; Engel 2001. 8 Kubinyi 2000; Kubinyi 2006; Gulyás 2014. 44. p. 9 F. Romhányi 2015. 10 Beluszky 2001. 11 Bácskai-Nagy 1984.

Next

/
Oldalképek
Tartalom