A budapesti rendőrfőkapitány elnöki reservált iratai 1883-1885 (Budapest, 1990)

Regeszták

b 1884. április 22. A bpi r. főkapitányságon Engelsmann Pál­lal felvett jegyzőkönyv. Eredeti jkv. 326/84 c 1884. április 23. A bpi r. főkapitány Géczy István VII. ker. r. kapitányhoz küldött átiratában közli, hogy Engelsmann Pált azért nem vonják rendőri felügyelet alá, mert helyi illetőségű és a mérsékelt szocialista párt tagja. Fogalmazvány. 326/84 d 1884. április 23. A bpi r. főkapitány Farkas Lajoshoz a Bej. Hiv. helyettes főnökéhez küldött átiratában arról értesít, hogy az Engelsmann Pál részére kiállított figyelőlapot vissza lehet vonni, de lakásváltoztatásait jelenteni kell. Fogalmazvány. 326/84 487. 1884. április 1. A 000 jelű titkos ügynök jelentése a VIII. ker. Teleki téren Keizer Mihály vendéglőjé­ben sorra kerülő antiszemita értekezletről. Csatár Zsigmond, Lipárdy István és Zatopek Antal nyilatkozatairól. Eredeti kézirat. 327/84 488. a 1884. április 1. Visontai Soma ügyvéd kérvénye a bpi r. fő­kapitányi Hivatalhoz Dravecz Károly cipész szabadon bocsátása érdekében. Eredeti tisztázat. — Mell.: 1 db meghatalmazás 328/84 b 1884. április 2. A bpi r. főkapitány értesíti a Dravetz Ká­rolyné képviseletében kérvényező Visontai Soma ügyvédet, hogy amíg a rendőri eljárás véget nem ér, kérése nem vehető figyelembe. Fogalmazvány. — Mell.: 1 db. Kézbesítési ív 328/84 489. 1884. április 1. Ismeretlen feljelentő közli, hogy az anar­chisták új gyülekező helye a VII. ker. Dohány és Kazinczy utca sarkán levő vendéglő. Fogalmazvány. 329/84 490. a 1884. április 2. Stöcklhuber Ernő cipészmester kérvénye Thaisz Elek bpi r. főkapitányhoz alkalmazott­ja, Balogh György szabadon bocsátása érde­kében. Eredeti tisztázat. 330/84 b 1884. április 2. A bpi r. főkapitány értesíti Stöcklhuber Ernő cipészmestert, hogy a rendőri eljárás befejezése előtt kérelmének helyt nem adhat. Fogalmazvány. — Mell.: 1 db Kézbesítési ív. 330/84 491. 1884. március 28. Tisza Kálmán belügyminiszter Thaisz Elek bpi r. főkapitányhoz küldött átiratában jóvá­hagyja a Winter József ércöntő ellen hozott kiutasítási határozatot. Eredeti tisztázat. — Mell.: 1 db jkv. 331/84 492. a 1884. április 2. Szlávy László X. ker. r. kapitány jelentése szerint Krupka Ferenc szocialista bádogosse­géd Kőbányán, a ,,Testory" lámpagyárban dolgozik és a VII. ker. Damjanich-utca 11—13. szám alatt lakik Fenner Ernőnél. Eredeti tisztázat. 332/84 b 1884. április 29. Krupka Ferenc ügyében a bpi r. főkapi­tányságon felvett jegyzőkönyv. Eredeti jkv. 332/84 c 1884. április 29. A bpi r. főkapitány Szlávy László X. ker r. kapitányhoz intézett átiratában közli, hogy Krupka Ferenc magatartását továbbra is fi­gyelemmel kell kísérni. Fogalmazvány. 332/84 493. 1884. április 2. Fischer Lajos r. fogalmazó jelenti Thaisz Elek bpi r. főkapitánynak, hogy Stefánka György szabósegédet anarchista tevékenység miatt feljelentették. Eredeti tisztázat. 333/84 494. a 1884. március 31. Tisza Kálmán belügyminiszter Thaisz Elek bpi r. főkapitányhoz intézett átiratában tudo­másul veszi a Bösenböck Ferenc ügyében ho­zott főkapitányi határozatot, de végleges dön­tést csak akkor hoz, ha értesítik mi volt az oka Bösenböck Bécsből való kiutasításának Eredeti tisztázat. 334/84 b 1884. április 6. A bpi r. főkapitány a K.K.Bez.Hm.Sh. ré­szére küldött átiratában Bösenböck Ferenc Bécsből való kiutasításának oka iránt tudako­zódik. Fogalmazvány. 334/84 495. a 1884. április 13. Drill vizsgálóbíró szóbeli érdeklődése Fer­dinand J. Schiller nevű egyén tartózkodási helye és egy bizonyos csomagot szállító hor­dár iránt. Fogalmazvány. 335/84 b 1884. április 13. A bpi r. főkapitány a kir. büntetőtörvény­szék részére küldött átiratában közli Drill vizsgálóbíróval, hogy január és február hóban Ferdinand J. Schiller nevű személy nem tar­tózkodott a fővárosban. Nem tudták kinyö­79

Next

/
Oldalképek
Tartalom