Esettanulmányok a főváros gazdaságtörténetéből - Fondos írások 1. (Budapest, 1988)

Dr.Halasi László: Adalékok a Budapesti Áru- és Értéktőzsde történetéhez (1854-1949).

A Budapesti Áru- és Értéktőzsde "végnapjai" Bár a felszabadulás nyomán a tőzsde újjászervezésében résztvevők a Bu­dapesti Áru- és Értéktőzsde új fellendülésében reménykedtek (gazdasági hely­zetükből kiindulva mi mást is tehettek volna), az elkövetkező néhány év a halódás éveinek bizonyult. Ezen évek története mégis érdemel némi figyelmet, mert habár a tőzsde sohasem volt a gazdasági élet hű tükörképének tekinthe­tő, s különösen nem volt az ebben a korszakban, belső mozgásában kétségtele­nül tükröződik sajátos módon országunk gazdasági átalakulása, s az is kitű­nik, hogy a tőzsdével kapcsolatos illúziók nemcsak az életüket a tőzsde lég­körében eltöltött emberek elképzeléseiben léteztek, hanem a közélet egyes más szereplőiében is. 1945-febr.9—én a kormány távollétében a hatalmat ideiglenesen gyakorló Budapesti Nemzeti Bizottság ötös bizottsága VIII/196.-194-5. BNB.sz. határo­zatával megbízást adott dr. Fuchs Jenő tőzsdetitkárnak (a kardvívás 1908. és 1912. évi olimpiai bajnokának) a háború miatt megszakadt tőzsdei működés előkészítésének irányítására. A tőzsdetagság is megkezdte a szervezkedést. 1945.febr.12-én és 15-én ülést tartottak, s 13 tagú ideiglenes intéző bi­zottságot alakítottak. A megválasztott intéző bizottság 1945.febr.20-án tar­totta első ülését, melyen a bizottság elnökévé Szegő Aladárt, alelnökké Kál­dor Sándort és Taubner Vilmost választották. Az ülésen Kovács Emil bemutatta az FKgP és Taubner Vilmos az SZDP levelét, melyek szerint e pártok őket meg­bízottként delegálták az intéző bizottságba, s határozatban kimondották, hogy megkeresik a többi pártot is, hogy küldjék be az intéző bizottságba megbízottaikat. A későbbiekben az MKP képviseletében Szántó Ernő, az NPP képviseletében Horváth Iván, a PDP képviseletében dr. Vajkai Nándor, a szak­szervezetek részéről Tauszk Ervin lett a tagja az ideiglenes intéző bizott­ságnak. Az ideiglenes intéző bizottság első ülésén kimondotta, hogy igazoló bizottságot alakít, erre a márc.6—i ülésen került sor, s a jövőben a tőzsde helyiségeit csak igazolt tőzsdetagok látogathatják. Nem lehet tőzsdetag, mondották ki határozatban: a. ) aki a nyilaskeresztes párt tagja volt, b. ) aki a közösség elleni cselekmények elkövetését akár szóval, akár tettel elősegítette, c. ) aki a közösség ellen elkövetett cselekmények elkövetésekor komoly szere­pet, vagy állást töltött be. Kimondották azt is, hogy a tőzsdetagok az ide­iglenes rendelkezésre bocsátott helyiségeket csak megbeszélés céljából ke­reshetik fel, de mindennemű üzletkötés a legszigorúbban tilos. Ugyanakkor megbízták az elnökséget, hogy mielőbb kezdjenek tárgyalásokat az illetékes hatóságokkal egyrészt a tőzsdetagoknak a közellátás elősegítésére irányuló tevékenységbe való bekapcsolására - árubeszerzés, vetőmagakció stb. szerve­zése útján -, másrészt a tőzsde tevékenységének mielőbbi felvétele érdeké­ben. A tőzsdei élet újjászervezését célozta az ideiglenes intéző bizottság-

Next

/
Oldalképek
Tartalom