Pest-Budai nemzetőrök 1848-1849. Dokumentumok a Fővárosi Nemzetőrség történetéhez - Budapest Törtenetének Forrásai (Budapest, 2001)

Bevezető

si fiatalok népgyűlésen bírálták és ítélték el a felelősségre vonással késlekedő kormányt. 27 Velük ellentétben viszont a - nemzetőrségi szolgálatot is teljesítő ­pest-budai polgárok feliratban biztosították a minisztériumot hűségükről. Világos­ság tették, hogy a—többségében általuk alkotott - nemzetőrségben ők is a két város nyugalma és rendje megőrzésének biztosítékát látják: „mert kell, hogy a forradalmi állapot megszűntével visszatérjen a tűzhely szentsége, s a polgár békében élvez­hesse fáradalma gyümölcseit." - fogalmaztak. Ezért kérték, hogy „a minisztérium a nemzetőrség minél előbbi teljes rendezése által bennünket oly karba" tegyen, „hogy bizalmunkat és rokonszenvünket tettleg is bebizonyíthassuk." 21 A polgárok óhaja júniusban, az áprilisi törvények XXII. cikkelye szerint átszerve­zett nemzetőrséggel - például a felfegyverzés tekintetében - csak részben teljesült. A pest-budai nemzetőrség szervezete Az 1848:XXII. törvénycikk paragrafusainak megfelelően összeírt és átszervezett pest-budai nemzetőrség felállását június 22-től számíthatjuk, azaz attól a naptól, amikortól vezénylését, szolgálati feladatainak kijelölését a Budapesti Nemzetőri Fő­parancsnokság látta el Kovách György nemzetőr ezredes parancsnoksága alatt. 29 Május 12-én a Nemzeti Múzeumnál. Spiro, 1998. 187-190. p. BFL IV. 102. mi. Buda város lt. Tanácsi Vegyes nőri sz. n. Közli: Közcsend és köz­bátorság, 1998. 37. dok., 53-54 p. A május 13-i felirat mintegy válasz Szemere Bertalan belügyminiszternek ugyanezen a napon kelt rendeletére, amely a testvér­városok rendjéért a nemzetőrséget tette felelőssé. Válaszul a budai tanács - május 14-én - fegyvereket kért nemzetőrsége számára a miniszterelnöktől, május 15-én pedig Rottenbiller Lipót terjesztette a tanács elé tervét, a pesti „rendügyelők" köte­lességéről és arról, hogy a „kicsapongani készülők" ellen a nemzetőrséget alkal­mazzák. BFL IV 1106. a. Buda város lt. Tanácsi 1848^I9-es i. Iktatlan. és IV 1303. c. Pest város lt. Tanácsi Rendőri i. 95-1848-49. sz. Közli: Közcsend és közbátorság, 1998. 38-39. dok. 55-57. p. A budapesti parancsnokság az Országos Nemzetőri Haditanács alá tartozott. Az ONőHt-t Batthyány Lajos miniszterelnök 1848. április 21-én kelt rendelete hozta létre. Élére ideiglenesen Ottinger Ferenc vezérőrnagyot nevezte ki, s május folya­mán hat osztálya alakult: gyalogsági, lovassági, tüzérségi, gazdasági, politkai és fe­gyelmi. Május 15-től miniszterelnöki kinevezés nyomán Baldacci Manó ezredes az elnöke, majd az ő lemondása után, szeptember 22-től Nádosy Sándor alezredes. 15

Next

/
Oldalképek
Tartalom