Budapest története IV. A márciusi forradalomtól az őszirózsás forradalomig (Budapest 1978)

Vörös Károly: PEST-BUDÁTÓL BUDAPESTIG 1849—1873

- mint Pest rámutat - „mi a sz. kir. városokban a fősúlyt nem a vagyon legmagasabb, sem a legalantibb fokára, hanem az értelmiségnek legnagyobb részét magába ölelő középosztályba helyezzük, annál is inkább, mert ez tanúsítja a közügyek iránt a legnagyobb érdekeltséget, ellen­ben a sz. kir. városi nagyvagyonú elem e tekintetben inkább közönyösséggel viseltetik". >i Nem kevésbé érzékenyen reagált mindkét város a törvényjavaslat szerint a főispánnak adandó széles jogkörre, kivált a városi vagyonkezelés döntő befolyásolását, másrészt bizonyos, végül is a közgyűlésben üléssel és szavazattal is bíró tisztviselői állások kinevezését lehetővé tevő jogaira. Pest különösen élesen utasította vissza azt, hogy a főmérnök, kinek „helytelen vagy éppen rossz­akaratú működése mindenekfelett a jelenlegi fejlődési viszonyokban a városnál századokra kiha­tó kárt okozhat", kinevezett tisztviselővé váljék. Végül mindkét város tiltakozott az ellen, hogy a közgyűlésen a törvényhatóság valamennyi tisztviselője (sőt a tiszteletbeliek is) felszólalási jog­gal bírjon: joggal — s kiváltképpen Pest vonatkozásában — hivatkozhattak a tisztikar nagy létszáma folytán így előálló helyzetek képtelenségére a hivatali ügymenet megakadásáról nem is beszélve. A tiltakozásban a két város egységes volt, jeleként annak, hogy Buda léptékei és viszonyai, ha mennyiségileg nem is, de minőségileg már azonosak voltak Pestéivel. Mindkét város értelmi­sége és középpolgársága egyszerre három tűz között is érezhette magát: az alighogy birtokba vett város feletti rendelkezés jogát most egyszerre akarja elvitatni tőle a nagytőke, s a még inkább feudális hagyományú kormányhatalom, mögöttük sompolyogva pedig az éppen ezek ellen fordulva radikalizálható kispolgár. A probléma helyes meglátása kétségtelenül dicséri ugyan e réteg ítélőképességét de a városok társadalmában meginduló nagy és reális gazdasági alapjánál fogva feltartóztathatatlan átalakulás ismeretében eleve világos, hogy e réteg számára már most is legfeljebb csak bizonyos kompromisszum lehetősége nyílik meg, s hogy „a szorgalmas iparos s a tanulmányozás útján szerzett ismeretei után élő művelt közép­osztály" későbbi szerepe a város irányításában e három irányú tendencia erősödésével már csak eljelentéktelenedhet. Egyelőre azonban e réteg aránylag nagy számánál és birtokolt pozícióinál fogva még nem hagyható figyelmen kívül. A klasszikus kapitalizmus politikai felépítményéhez tartozó játék­szabályok szerint sem a kormány, ill. a mögötte elsősorban álló nagybirtokos réteg, sem a nagy­tőke e réteg nélkül vagy éppen ennek ellenére nem vállalkozhatott a testvérvárosok közvetlen irányítására. Márcsak azért sem, mert alapjában véve egyikük sem kívánta, hogy a törvényjavas­lat által elég nyersen megteremtett helyi hatalmi pozícióikba valamikor esetleg a másik kerülhes­sen be és biztosítson ott túlsúlyt magának. A nagytőke számára a vidék városai nem voltak jelentősek, Pest-Buda annál inkább. A nagybirtok számára viszont a megyék mellett a vidéki városoknak is fontos — s ehhez képest a fővárosnak csekélyebb szerepük volt. így annál nagyobb nyomatékkal léphetett fel az a két rövid indítvány, melyet 1870. július 16-án a törvényhatóságokról szóló törvényjavaslat vitájában Wahrmann Mór nagykereskedő és bankár, egy a XVIII. századra visszanyúló óbudai zsidó, nagynevű rabbikat és jómódú kereske­dőket felmutató család leszármazottja, még csak egy éve a Lipótváros képviselője (a nagy tekin­télyű Házmán Ferenccel, Budának már az utolsó rendi országgyűlésen is követével, majd 48-as 104 —105. Házmán Ferenc és Wahrmann Mór

Next

/
Oldalképek
Tartalom