Budapest története I. Az őskortól az Árpád-kor végéig (Budapest, 1975)

FORRÁSOK ÉS IRODALOM AZ I-II. KÖTETHEZ

Tschischka Tudor Tutkó Tyihomirov Uhlirtz Unger— Khull TJrk. Burgen land — Urk .Venedig Vales. Varró Vasari—Milanesi Veget. Velics—Krammerer Veil. Veranesics Vercauteren Veress 1915 Veress 1941 Verlet Vermaseren Vértes Veszp .Topográf iá j a Villányi Ville Vitr. Vitucei VMÏÏ VMS Voit— Holl VU Wagner Walser —Pekáry Wandlungen Wen dt Wenger Festschrift Wenzel Wenzel 1874 Wenzel 1877 Werbőczy Werner 1956 Werner 1962 Tschischka, F.: Kunst und Alterturn in dem österreichischen Kaiserstaate. Wien 1836. Tudor, D.: Oltenia Romana. Bueuresti 1958-. Tutkó József: Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve. Kassa 1861. Tyihomirov, M. N.: Drevnyerusszkije goroda. Moszkva 1956 2 . Uhlirtz, M.: Die alteste Lebensbeschreibung des Heiligen Adalbert. Göttingen 1957. Steierischer Wortsehatz als Ergänzung zu Schmeller's Bayerischen Wörterbuch. Gesammelt von Theodor Unger, für den Druck bearb. und hrsg. von Ferdinand Khull. Graz 1903. Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Odenburg und Eisenburg. Bearb. von Hans Wagner und Irmtraut Lindeck-Pozza. I—II. Graz—Köln 1955 — 1965. Tafel, G. L. Fr. —Thomas, G. M.: Urkunden zur alteren Handels- uns Staatsge­schichte der Republik Venedig. I —ITT. Amsterdam 1964 2 . Excerpta Valesiana. M. Terentius Varro, De lingua Latina. Vasari, G.: Le vite de piu eccelenti pittori, scultori ed arehitettori. Con nuove annotazione e eommenti di Gaetano Milanesi. I — III. Firenze 1878—1906. Vegetius: Epitome rei militaris. A magyarországi török kincstári defterek. Fordította: Velics Antal. Bevezetéssel ellátta és sajtó alá rendezte: Krammerer Ernő. I— IT. Bp. 1886—1890. Vellerns Paterculus Caius: História Romana. Veranesics Antal összes munkái. Közli: Szalay László és Wenzel Gusztáv. I—V. Pest, Bp. 1857—1875. Vercauteren, F.: Etudes sur les 'civitates' de la Belgique seconde. Bruxelles 1934. Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium. I. Padova 1264—1864. A paduai egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai. Gyűjtötte és közrebocsátotta: Veress Endre. Bp. 1915. Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai. 1221—1864. Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium. 1221—1864. Bp. 1941. Verlet, P.: L'orfèvrerie vers 1400 dans le Catalogue. L'art européen vers 1400. Vienne 1962. Vermaseren Maarten J.: Mithras, the secret God. London 1963. Vértes László: Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. Bp. 1965. Bakay Kornél—Kalicz Nándor—Sági Károly: Veszprém megye régészeti topográ­fiája. A keszthelyi és tapolcai járás. (Magvarország régészeti topográfiája 1.) Bp. 1966. Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom-megye ós város múltjából. (1684— 1714.) Esztergom 1892. La Ville I. Institutions Administratives et Judicaires. Bruxelles 1954. (Recueils de la Société Jean Bodin.) Vitruvius, Pollio Marcus: De architeetura. Vitucci, G., L'imperatore Pobo. Roma 1952. Vetera monumenta historica Hungáriám sacram illustrantia maximam partem nondum édita ex tabulariis Vaticanis deprompta, collecta ac série chronologica disposita ab Augustino Theiner. I —II. Romae 1859 —1860. Vetera monumenta Slavorum meridionalium históriám illustrantia maximam par­tem nondum édita ex tabulariis Vaticanis deprompta, collecta ac série chronologica disposita ab Augustino Theiner. I —II. Romae —Zagrabiae 1803 —1875. Voit Pál— Holl Imre: Old Hungarian Stove Tiles. Bp. 1963. Karácsonyi János— Borovszky Samu: Az időrendbe szedett váradi tüzesvaspróba­lajstrom az 1550-i kiadás hű hasonmásával együtt. Regestrum Varadiense exami­num ferri candentis ordine chronologico digestum deseripta effigie editionis a. 1550 illustratum sumptibusque capituli Varadiensis lat. rit. Curis et laboris Joannis Karácsonyi et Samuelis Borovszky editurn. Bp. 1903. Wagner, N.: Getica, Berlin 1967. Walser, G. —Pekáry, T.: Die Kriese des römischen Reiches. Bericht über die For­schungen zur Geschichte des 3. Jahrhunderts. Berlin 1962. Wandlungen christlicher Kunst im Mittelalter. (Forschungen zur Kunstgeschichte und christlichen Archäologie unter dem Patronat von Georg von Opel. II.) Baden­Baden 1953. Wendt, H.: Schlesien und der Orient. Ein geschichtlicher Rückblick. Breslau 1916. Festschrift für Leopold Wenger. Zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freu­den, Fachgenossen und Schülern. I —II. 1944—1945. Árpádkori új okmánytár, Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Közzé­teszi: Wenzel Gusztáv. I—XII. Pest, Bp. 1860—1874. Wenzel Gusztáv: Magyar diplomáciai emlékek az Anjou-korból. I— III. Bp. 1874— 1876. Wenzel Gusztáv: Magyarország városai és városjogai a múltban és jelenben. Bp. 1877. Werbőczy István Hármaskönyve. (Tripartitum opus iuris consuetudinarii inelyti regni Hungáriáé.) Az eredetinek 1517.-i első kiadása után ford., jogi műszótárral és tárgymutatóval ellátta Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen. Bp. 1894 a . Werner, J.: Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. München 1956. Werner, ,1.: Die Langobarden in Pannonién. Beiträge zur Kenntnis der Lango­bardischen Bodenfunden vor 568. München 1962.

Next

/
Oldalképek
Tartalom