Pest-Budai hivatali utasítások a XVIII. században - Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 6.(Budapest, 1974)

Jegyzetek a Bevezetéshez

Jegyzetek a Bevezetéshez I. A korai utasításokra Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története (Budapest, 1946) 92—101., 119—128., 547—549. 1. A szövegek R. Kiss István: A magyar helytartótanács I. Ferdinánd korában és 1549—1551. évi leveleskönyve (Budapest, 1908). Werner kérése Eckhart Ferenc: A főbányagrófi hivatal szervezése, Századok 48 (1914) 202. 1. Az utasítások értékelése (idézet) Ember Gy. i. m. 126.1. Körmöcbánya Corpus Stat. IV/2. 529—530., 533—537.1. A bécsi eskükre Franz Baltzarek: Ämtercharakteristiken in der Stadtordnung von 1526 und ihre Ver­wandtheit mit Amtseiden des 15. Jahrhunderts, Wiener Geschichtsblätter 83 (1968) 282. 1. II. A kamarai igazgatóság korszakára úttörő tanulmány Gárdonyi Albert: Buda város közigazgatása s közgazdasági viszonyai a XVII. század végén, Századok 50 (1916) 477—502., 585—619.1. A berendezkedés részleteire Bánrévy György: Az első hivatalos intézkedések a vissza­foglalt Budán 1686-ban (TBM V. 1936, 242—270. 1.); Kovács Lajos: Buda főváros pénzügyei a Rákóczi-szabadságharc idején (Domanovszky Emlékkönyv, Budapest, 1937, 369—386. 1.); H. Pálffy Ilona: A kamarai igazgatás bevezetése a töröktől visszafoglalt területeken (uo. 476— 480. 1.); a budai és pesti terhekre Nagy István: Buda adóterhei a töröktől való visszafoglalástól a Rákóczi-szabadságharcig (TBM. XI. 1956, 33—76.1.) és Tóth András: Pest közterhei és város­gazdálkodása a visszafoglalástól a Rákóczi-szabadságharcig (TBM XIV. 1961, 213—240. 1.); a pesti társadalmi harcok kihatása a szervezeti fejlődésre ua.: Pest város lakosságának küzdelme az önkormányzatért 1686—1705 (TBM XIII. 1959. 103—138. 1.). Buda és Pest 1703-i kiváltság­leveleit Budapest Főváros Levéltára őrzi (Buda, ül. Pest levéltára, Kiváltságlevelek), az 1711-i privilégium uo. (Buda levéltára, Archívum secretum No. 7.) A budai királyi biztosok rendelkezései 1727-ig Gárdonyi Albert: Budapest közállapotai a 18. század elején, Városi Szemle 31 (1945) 205—226.1., a választó polgárságról alapvető munka Nagy István: A választó polgárság testülete Budán a XVIII. században (TBM XIII. 1959, 139— 166. 1.), a tanács üzelmeire ua.: Buda város gazdálkodása és adósságai a XVIII. század első felé­ben (TBM XII. 1957, 51—131. 1.). A Maholányi-bizottság jelentései OL Magyar Kancelláriai lt., Litterae Cam. Hung. 1723: 3., 4., 9., 1724: 19., 32. és OL Magyar Kamarai lt., Exped. Cam. 1723. márc. 4. (C. 4). Laffert és Hunyadi kiküldése ua. lt. Exped. Cam. 1727. jún. 11. (C 1). Buda gazdálkodásának vizsgálata ua. It. Acta Hungarica, Civitatensia I. torn. p. 83 sköv. Erdődy utasítása e kötetben 2. sz. A pestislázadásra és következményeire Joannes E. F. Miller: Epitome vicissitudinum et rerum memorabilium de libera regia ac metropolitana űrbe Budensi ... Budae (1760), 147—150. 1. A hatvanas polgárság megszervezésére Nagy István: i. m. (TBM XIII. 160—161. 1.) Megalakulása Budai tjkv. 1775. ápr. 28. Az egybeolvadás Budai lt. Acta rest. mag. 1782. III. Pest szervezeti fejlődéséről, a választott polgárságról, a tisztviselőkről (névsorok) renge­teg hasznos anyag van Schmall I. kötetében. Alapvető Kovács Lajos: Pest szabad királyi város vezetői (bírái és polgármesterei) 1687-től 1790-ig (TBM X. 1943, 54—118. 1.). A várospolitikai fejlődésnek az OL Kancelláriai levéltárában található néhány fontos dokumentumát (az 1723-i választás, Laffert biztosi működése) Gárdonyi Albert ismertette Budapest közállapotairól szóló id. tanulmányában: Városi Szemle 31 (1945) 219—226. 1., a pesti tanácsülési jegyzőkönyvekben az 1705—1741 közti időre talált fontosabb adatokat és Szlávy Pál utasítását (nem statútum!) ugyancsak ő jegyezte ki hézagpótló cikkében: Pest hatósági szervezetének kialakulása a Szlávy­féle statútumig, Városi Szemle 32 (1946) 364—375. I. Olyan modern feldolgozást, amilyet Buda kommunitásáról és gazdálkodásáról Nagy István adott, Pestre nézve nélkülöznünk kell. Ezzel szemben a pesti forrásanyagból sokat (többek között a választó polgárság követeléseit és a tanács­nak ezek alapján hozott határozatait) közölt Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen a Corpus Stat. IV/2. kötetében, időrendben más városok statútumaival elvegyítve a 607—769. lapon. Az 1730-as évek követelései Pesti lt., Vál. polg. iratai 12., 13., 16., 18. sz., részben közölve a Corpus Stat. 698—701., 707—708., 714—716. lapon. A magyar kamara jelentése: OL Magyar Kanc. lt. Litterae Cam. Hung. 1749. no. 13. A repülőhíd ügye Pesti lt. Vál. polg. ir. 19., 19a sz. Az adó­kezelési utasítás uo. 5. sz. A fertálymesterek ügyében az 1733. máj. 8-i statútum: Corpus Stat. IV/2. 699—700. 1., az 1737. ápr. 30-i panasz uo. 714—715. 1., Pesti lt. Vál. polg. iratai 16. sz., felterjesztés a királynőhöz 1749. május 2. (1. pont), uo. 28. sz., a két fertálymester fizetésének emelése 1754. jún. 20-án, Corpus Stat. IV'2. 765., 768. 1. A hadnagyság megszüntetésének kérése 1741. szept. 9-én és a tanács válasza Pesti lt. Vál. polg. iratai 18. sz., ezentúl csak 4 fertály mestert 2* 19

Next

/
Oldalképek
Tartalom