Pest-Budai hivatali utasítások a XVIII. században - Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 6.(Budapest, 1974)

Jegyzetek a Bevezetéshez

választanak, 1749. máj. 2., uo. 28. sz. A bor-, kenyér- és halbiztosokra, valamint a nemes kerülőkre és csőszökre vonatkozó 1747. jún. 12-i postulatumok (6., 10. p.) uo. 27. sz., Corpus Stat. IV/2. 751—753. 1. A Scopek-atyafiságról teljes képet adnak Szlávy Pál vizsgálatának iratai; az 1764-i panasztól a jogügyigazgató utolsó, 1779-i kiküldetéséig a teljes anyag OL Helytartótanácsi lt. Mise. fasc. 88. no. 648 (a tanácsülések rendje Pesti lt. Instr. 1.), részben Pesti lt. Int. a. m. 6404/1. (az 1766—1767-i évekből). A pesti polgármesterség iratai ua. It. Int. a. a 4853. IV. Buda tisztviselőkarára a Schmall II. kötetében található összeállításokon kívül Gárdonyi Albert: A polgármesteri tisztség eredete és fejlődése hazánkban, Városi Szemle 25 (1939) 359— 370. 1.; Bónis, Bír. gyak. II. fejezet. A források közt jelentősek a korai évekre nem megbízható Elenchus officialium Budensium (BFL Budai lt.) és maga a Liber instructionum; a státusról a tisztújítási jelentésekhez csatolt kimutatások (ua. It. Acta restaurationum magistratualium). A kancelláriára és a levéltárra Bánrévy György: Az iratkezelés története Budán és Pesten 1686— 1873, Levt. Közi. 12—15 (1934—1937) évf. A sörházra Nagy István, TBM XII. 79—80. 1. Az egyes hivatalok ügykezelésére 1. a Rövidítéseknél idézett Alapleltárat. A tisztikar 1711 után Nagy Istvánnál (TBM XII. 125.1.) és a tisztújítási mellékletekben. A mérnök utasítása Budai lt. Tanácsi ir. HU 2. cs., Liber instr. p. 112—115., keltezése Tóthné Polónyi Nóra, TBM XI. 89. 1. Városkapitány először: Budai lt. Elenchus officialium 23. 1. A külvárosi bíróságokra Nagy István i. m. (TBM XIII. 155. 1.) és Bónis, Bír. gyak. II. fejezet. A fentiek legfontosabb forrásai azonban a szövegben közölt, szám szerint idézett utasítások. V. A tisztikarra és a fizetésekre a XVIII. század derekától a tisztújítási jelentésekhez csatolt névsorok adnak felvilágosítást, BFL Pesti lt. Int. a. m. 6404/1. A jegyző „perpetuirlich": 1729, Pesti lt. Vál. polg. ir. 8. sz. A szindikusi tisztség átszervezése Pesti tanácsjegyzőkönyv 1721. nov. 28—29., dec. 15. (VI. 335—337., 346—347. 1.). Az irodára és a levéltárra 1. az id. Alapleltárat, de több hivatal alapítási évét az instrukciók alapján helyesbíteni kell. Alkamarási állás: Corpus Stat. IV/2. 613. 1. Javaslat a számvevői tisztségre uo. 729—734. 1. Az első városkapitányokra Kovács i. m. TBM X. 69., 71.1. Vita a kapitányságról Pesti lt. Vál. polg. ir. 18., 28. sz. Legfőbb források maguk a szövegben szám szerint idézett utasítások, a külvárosi „választásokra" a 49. és 50. sz. jegyzete. A külvárosok határára 1. Nagy L., TBM XI. 115., Turányi K., TBM XV. 339. VI. Keppeler decretuma Budai tanácsjegyzőkönyv 1700. márc. 3., Corpus Stat. IV/2. 599—600. 1. A fent idézett 1722-i jelentés: OL Magyar Kancelláriai lt. Litt, civitatum, Buda 1722. nr. 144. Az instrukciók hiánya ua. lt. Litt, civitatum, Buda 1724. nr. 59. (lapszámozás nincs). Az 1727. máj. 5-i királyi rendelet ua. It. Litterae Cam. Hung. 1727. nr. 12. fol. 17. Erdődy nyilatkozata a 2. sz. a. közölt szövegben. A budai utasításokat 1. szám szerint a kötet szövegei közt. Pesten a szindikus fogalmaz: Pesti tjkv. 1721. aug. 18. (VI. 147. 1.), közli Corpus Stat. IV/l. 654—655. 1. A Laffert-bizottság kérdése 1731. júl. 21. (Puncta commissionis regiae), Pesti lt. Int. a. a. 1813., a válasz sine dato (Ad caesareo-regiam cameralem commissionem, fogalmaz­vány) ad 8vum, uo. Az utasításokat ugyancsak szám szerint idézzük. Az 1743-i esküszövegek OL Magyar Kancelláriai lt. Litt. Cam. Hung, 1743. nr. 2., a polgármesterség 1771. dec. 17.: Pesti lt. Int. a. a. 4853, az egyöntetűségre 1771. jún. 7.: OL Magyar Kamarai lt. Exped. Cam. 588. (A9.). A városi reformra általában Kállay István: A városi igazgatás reformja az osztrák örökös tartományokban és Magyarországon Mária Terézia korában, Levt. Közi. 42. (1971) 115—135. 1. 20

Next

/
Oldalképek
Tartalom