Pest-Budai hivatali utasítások a XVIII. században - Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 6.(Budapest, 1974)

PEST-BUDAI HIVATALI UTASÍTÁSOK A XVIII. SZÁZADBAN A magyar várostörténet irodalmában eddig ismeretlen műfajt képvisel Buda­pest Főváros Levéltárának legújabb ki­adványa. A XVIII. századi budai és pesti hivatali utasításokból gyűjti össze a legfontosabbakat és legérdekesebbe­ket. A két városban megjelenő királyi biztosok időnként átfogó szabályokat bocsátottak ki, amelvek a lakosság eré­nyes magatartásától kezdve az éjjeli­őrök számáig részletesen szabályozták a polgárok és más városlakók életét. Ez azonban ritkán történt meg. A min­dennapok során a leggazdagabb iparo­sokból, kereskedőkből és jogászokból álló városi tanács, a magisztrátus írta elő, mire kötelesek az általa kinevezett tisztviselők. A két város vezetőit: a bu­dai polgármestert, a pesti bírót, a ta­nácsosokat esküvel kötelezték király­hűségre, pártatlanságra, az igazság ki­szolgálására, de a tisztviselőknek és al­sóbbrangú beosztottaknak is utasítást adtak. Ilyet kapott a polgárság képvi­selője, a választott község és vezetője, a szószóló, ilyet a tanács apparátusának néhány tagja: a szindikus (jegyző), a levéltáros és a kancellisták. Felvonul a kötetben a főkamarás, az alkamarás, az adószedő, a számvizs­gáló, a kórház és a szegényház gond­noka, az árvaszámtartó, a telekhivatal vezetője, az egyházgondnok, a bíró és az ügyész, segédeikkel és beosztottaik­kal együtt, egészen a strazsamesterig és a városi darabontokig. Megfigyelhet­jük, hogyan ellenőrizték a szőlőmun­kások munkaidejének jó kihasználását a kerülők és a csőszök. A piacbíró uta­sításából elénk tárul a régi pesti vásá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom