Dr. Kocsis Lénárd: A Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Főiskola évkönyve az 1940/1941-I tanévre

Dr. Radó Polikárp: Esztergomi könyvtárak liturgikus kéziratai

Esztergomi könyvtárak liturgikus kéziratai, Irta : Dr. Radó Polikárp. A magyar liturgiatörténeti kutatás eléggé elhanyagolt ügyé­nek kívánok szolgálni azzal, hogy az alapvető, úttörő munkát el­végezem : a történelmi Magyarországon feltalálható összes litur­gikus középkori források összeállításával. Nem tudom, a Gond­viselés megadja-e vájjon erre az erőt és főképen az időt, mert eddigi áttekintésem szerint mintegy 300 kódex felkutatása végzendő el. Ebben benne vannak azok a kódexek is, melyeket külföldön, nem magyar egyház részére írtak, de a sors forgandósága folytán a tör­ténelmi Magyarország valamelyik könyvtárában őrzik őket. Amennyire a mostoha körülmények engedik, a kutatás tárgya lesz minden magyar használatra készült liturgikus könyv is, amely valamilyen külföldi könyvtárba sodródott. Nagyon értékes és út­törő munkát végzett a mult század két jeles liturgiatörténésze : Knauz Nándor 1 és Dankó József. 2 1 A magyar Egyház régi szokásai, Magyar Sión 5 (1867) 1—20. 81—85 : II. Régi szerkönyveink ; 6 (1868) 801—812. 881—891 : VII. Régi miseköny­veink ; 7 (1869) 730—737 : VIII. Breviáriumok. Knauz ezen alapvető tanul­mányát «Knauz /.» cím alatt idézem. Másik alapvető fontosságú tanulmánya : A pozsonyi káptalan kéziratai, Magyar Sión 1866—1869. évfolyamaiban, «Knauz //.» cím alatt fogom idézni ezt a tanulmányát. A Magyar Sión év­folyamait természetesen szintén idézem. — Többször használ fel kódexeket naptári forrásaiban eme műve megírásánál : Kortan hazai történelmünkhöz alkalmazva, Budapest 1876. E művet mint «Knauz ///.» idézzük. 2 Dankó nem állítja össze a kódexeket rendszeres módon, mint Knauz : jól ismerte azonban őket és munkásságában folytonosan hivatkozik reájuk. Nem lesz érdektelen, ha ez alkalommal Dankó József liturgiatörténeti munkás­ságának kimerítő bibliográfiáját közlöm. «Dankó /.»: Magyar szertartási régiségek : I. Előszó : Üj magyar Sión 2 (1871) 81—86. — II. KutfŐk 2 (1871) 87—96. — III. A régi liturgiák jellemzése 2 (1871) 96—98. — IV. A római szertartás behozatala Magyar­honban 99—107. «Dankó //.».• Magyar szertartási régiségek: B) A nagypénteki isteni szolgálat : I. Lecke, Passió, Imák : Új Magyar Sión 2 (1871) 161—164. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom