Erdmann Gyula: Kutatás–módszertan konferencia, Gyula, 1987. augusztus 26–28. - Rendi társadalom–polgári társadalom 2. (Gyula, 1989)

II. AZ 1848–1918 KÖZTI VÁROSI TÁRSADALOM KUTATÁSÁNAK

gek. Ily módon az ortodox zsidók jelenléte a főváros társadalmán belül nem tekinthető rendellenességnek, a polgári szerkezet de­formációjának . Jegyzetek 1 William 0. McCagg: Jewish Nobles and Geniuses in Modern Hun­gary. New York, 1973.; Vörös Károly: Budapest legnagyobb adó­fizetői 1873-1917. Bp., 1979. 2 Pl. Büchler Sándor: A zsidóság története Budapesten a legré­gibb időktől 1867-ig. Bp., 1901. Gonda Moshe Élijahn: A deb­receni zsidók 100 éve, Tel Aviv 1971. 3 Venetiáner Lajos: A magyar zsidóság története a honfoglalás­tól a világháború kitöréséig. Bp., 1922.; Büchler Sándor: i.m. 4 A pesti izraelita hitközség ortodox születési és házassági anyakönyvei. - Országos Levéltár - A 3579 5 A magyar korona országainak helységnévtára - 1889. Szerk.: Or. Jekelfalussy József, Bp., 1888 . ; Fényes Elek: Magyaror­szág geographiai szótára I-11. kötet, Pest, 1841.; Budapesti cím- és lakjegyzékek Bp. 6 Marton Ernő: A magyar zsidóság családfája. Kolozsvár, 1941. 7 Erre vonatkozóan ld.: László Ernő: Hungárián Jewry: Settle­ment and Demography 1735 to 1910. (in: R.L. Braham: Hungári­án Jewish Studies, I-II. köt. New York, 1969.); valamint: Ma­gyar Statisztkai Évkönyv, Új Folyam 2. évf. 1904. 8 1870: 42.tc; 1871: 18.tc; 1086: 22.tc 9 A folyamatot részletesen elemzi László Ernő, idézett munkájá­ban .

Next

/
Oldalképek
Tartalom