Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája 1715–1848 - Közlemények Békés megye és környéke történetéből 11 (Gyula, 2009)

Békés vármegye tisztviselői, szegődményes alkalmazottai és szolgaszemélyzete 1715–1848. Prozopográfiai adattár

Stoltz Dávid (*1761 k. - 11809. augusztus 25., Gyula) Római katolikus vallású. Felesége Tzapf Magdolna volt.2074 Gyulai zsellér kéményseprő lett, aki 1802-ben - sikertelenül - kívánt Békés vármegyei szol­gálatba állni. Vármegyei kéményseprő (1807) és uradalmi kéményseprő (1809) volt.2075 Stummer Imre (‘1798. szeptember 13., Orosháza - 11848. július 4., Gyula) 1839-ben Kisapácán árendális pusztája volt.2076 Római katolikus vallású. Stummer János (11842) főszolgabíró és péchujfalusi Péchy Francis­ka (11811) fia. Stummer Imre örökbefogadott fia: Terényi Lajos (1825-1863).2077 Jogi tanulmányait Pozsonyban végezte 1817-1818-ban, hét hónapig Békés vármegye jegy­zői hivatalában volt gyakorlaton (1819). 1819-ben Ottlik Dániel ítélőmester adjuratusa lett, 1820-ban már a hatodik terminust töltötte nála. 1820-ban Pesten ügyvédi vizsgát tett, az eskütételre 1820. december 23-án került sor.2078 A főispán 1821. június 19-én tiszteletbeli Békés vármegyei alügyésznek nevezte ki. 1824. november 10-én - Lehoczky Antal főügyész felfüggesztése folytán - a főügyészi honoráriumot Lengyel Márton alügyészre, az alügyészi járandóságot pedig Stummerre ruházták át. Stummert egyidejűleg helyettess alügyésznek tették meg. A kinevezést - Lehoczky perének befejezéséig - a főispán 1825. március 12-én hagyta jóvá. Fizetését 1824. november 9-től állapították meg. Az 1828. június 25-i tisztújítás alkalmával tiszti alügyésznek választották meg, az esküt június 27-én tette le. Posztján az 1832. október 25-i, majd az 1837. április 18-i tisztépítő széken megerősítették. 1832. ok­tóber 26-án a főispán Békés vármegye táblabírájává nevezte ki. Alügyészi hivatalától 1840. november 24-én vált meg. Ez alkalommal központi szolgabíróvá (1840-1843) választották meg, Atzél Antal egyúttal főszolgabírói ranggal ruházta fel. 1843. július 3-án - 23 évi hiva­tali szolgálat után - minden további közhivataltól elhatárolta magát.2079 Stummer János (*1764-1770 k. - 11842. augusztus 20., Csaba) A Stummerek a családi hagyomány szerint Württembergből származtak Magyarországra. A Koháry István országbíró mellett érdemeket szerzett Stummer György 1741. október 28-án nyert nemességet Mária Teréziától. Állítása szerint ősei is valóságos nemesek vol­tak, ám nemeslevelük elveszett, ezért folyamodott újabb adományért. A nemességet Hont vármegye 1742. május 7-i szebelléti közgyűlésén hirdették ki. A família ősi fészke az itteni Ipolykeszi és Terény volt, de házasodás útján a báti, disznósi, túri, várboki, cseri, korponai részbirtokokból is örököltek. A család Stummer György unokáival három ágra szakadt. Stummer Antal Gyöngyöspatára költözött, ezzel a hevesi-vonal megalapítója lett, fivérétől, Jánostól (11842) a terényi- vagy békési-ág eredt. Stummer Ignác (1772-1830) leszármazottai az ipolykeszi-vonalat vitték tovább. A családtagok Békés vármegyei jelenléte 1790-től folyamatos. Stummer János (11842) ne­mességét — Hont megye 1790. május 28-i bizonyságlevele alapján - 1790. december 16-án hirdették ki Gyulán. Fiával, Stummer Imrével (1798-1848) a család békési férfi ága kihalt, ezért Stummer Imre az ipolykeszi ágból származó unokafivére fiát, Lajost örökbe fogadta. Stummer Lajos Békés megyébe költözött, elhagyta eredeti családnevét, és a békési-ág elő- nevét, a Terényit vette fel vezetéknévnek. Terényi Lajost Nyitra vármegye bizonyságlevele (Bécs, 1860. ápr. 13.). 2074 RKP, Gyula, hal. akv. 1809. aug. 25. 2075 Kgy. jkv. 1408/1802, 362/1807. 2076 BML IV. A. 4. c. 213/1839. 2077 Magyar nemzetségi zsebkönyv, 1905. 293. p.; Héjjá, 2002. 199-200. p.; kgy. jkv. 1103/1820; MOL X 5311. Orosháza, r. kát. kér. akv. 1798. szept. 13.; RKP, Gyula, hal. akv. 1848. júl. 4. 2078 Novák, M., 2007. 250. p. 7911. tét.; MÓL O 81. 1. csomó; uo. O 78. 4. köt.; BML IV. A. 4. c. 54/1819. 2079 Kgy. jkv. 466/1821, 715/1821, 1398/1824, 422/1825, 1281/1828, 1378/1828, 1545/1832, 1556/1832, 743/1837,1910/1840,1912/1840, 1174/1843; BML IV. A. 4. a. 201/1821. 452

Next

/
Oldalképek
Tartalom