Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája 1715–1848 - Közlemények Békés megye és környéke történetéből 11 (Gyula, 2009)

Békés vármegye tisztviselői, szegődményes alkalmazottai és szolgaszemélyzete 1715–1848. Prozopográfiai adattár

Anyanyelve a magyar volt, tanult latinul, németül középszinten beszélt. Jogi tanulmányait 1820-ban Debrecenben végezte, még ebben az évben Békés vármegye gyakornokává vették fel. A vármegyei jegyző mellett volt gyakorlaton két éven és egy hónapon át, majd Ottlik Dániel ítélőmester adjuratusa lett 1823-ban, ahol öt terminust töltött írnokként. 1824-ben Pesten tett ügyvédi vizsgát, az eskütételre 1824. március 20-án került sor. Ügyvédi oklevelét 1824. július 22-én hirdették ki Békés vármegyében.1066 A főispán - édesapja, Kazay Mihály számvevő kérése nyomán, a rendek ajánlására - 1825. március 12-én tiszteletbeli alügyésznek nevezte ki, az esküt április 6-án tette le. Lánczy József ezen a poszton 1828. június 26-án megerősítette, a hivatali esküt másnap, június 27- én tette le. Mint tiszteletbeli ügyész 8 évig folytatta a rábízott ügyeket. 1848-1849. október között Németgyula ügyésze volt. 1850 elején Békés vármegye ideiglenes bűnfenyítő tör­vényszékéhez ügyvédnek nevezték ki, de a megbízatást nem vállalta. 1853. szeptember 19- én a debreceni cs. kir. főtörvényszék kerületébe, Makó székhellyel ideiglenes ügyvédnek nevezték ki.1067 Kazay Károly 1823. január 16-án bevették írnoknak Békés vármegye írószobájába. A hivatali esküt ugyan­ezen a napon letette.1068 Kazay Mihály (**1766. június 11., Nagykőrös - 11838. december 24., Gyula) III. Ferdinánd 1654. október 14-én nemeslevelet adományozott Kazay Lukácsnak és testvé­reinek, Istvánnak, Péternek és Bálintnak, valamint Sulyok Jánosnak és Istvánnak, továbbá Palóczy Andrásnak, Kovách Mihálynak, Istvánnak és Péternek. Az armalist Borsod várme­gyében (Ónod, 1657. június 1.), majd Zemplénben hirdették meg. Kazay Péter és testvére, Bálint a Rákóczi-szabadságharc idején Borsod vármegyéből elszármazott Pest megyébe, Péter Nagykőrösön, Bálint Veresegyházán telepedett le. Az armalist a Borsodban maradt Kazay Lukács őrizte, ennek egyik fia, János (11822 e.) a Komáromhoz közeli Búcson volt prédikátor.1069 A Kazay család győri káptalan által hitelesen átírt armalisát a békési rendek 1820. október 6-án másolatban adták ki Kazay Mihály számára.1070 Református vallású. Kazay Mihály Nagykőrösről származott. Nagyapja, Kazay Mihály - Kazay Péter fia - és felesége, Szikszai Anna Borsod vármegyéből, Ecsegről vagy Igricről telepedett le Nagykőrösön a Rákóczi-szabadságharc idején. Kazay Péter fia, Mihály ha­sonló nevű fiának Mihály (1766-1838) fia került Békés vármegyébe. Ambrus Sárától (1769 L-1822) több gyermeke született: Dénes (*1799), Terézia (1807-1829), Klára (Boros Pál túrkevei születésű volt vármegyei kapitány két évi együttlakás után, 1815-ben vette felesé­gül).1071 1790 áprilisában Békés vármegyei írnoknak, kancellistának (1790-1796) nevezték ki. ír- noki hivatalánál expeditornak választották. Kazay és Réz József Arad megyei seborvos és szemész 1795 februárjában kölcsönösen vádakkal illették egymást. Kazay a vármegye párt­fogását kérte, „és a hivatalba való suspensiómat mindaddig is hűséges szolgának eltörleni, és ha lehet, ezen hamis vád után lett esetemet protocollumba nem tetetni”1072 Kazay iratait és levelezését ekkor lefoglalták, átvizsgálták. 1066 BML IV. A. 10. c. 81/1820; BML IV. A. 4. c. 295/1821, 221/1824; MÓL O 81. 2. csomó; uo., O 78.4. köt.; kgy. jkv. 991/1824; CSML (Szeged) IV. B. 324./1. dob. Családi iratok. 1067 Kgy. jkv. 991/1824, 424/1825, 1373/1828,1378/1828; CSML (Szeged) IV. B. 324./1. dob. Családi iratok. 1068 Kgy. jkv. 74/1823. 1069 CSML (Szeged) IV. B. 324./1. dob. Családi iratok; Merényi-Metzger, 1999.15. p. 1070 Kgy. jkv. 1478/1820. 1071 BML IV. 426. Gyula, ref. hal. akv. 1829. jan. 21.; MOL X 3515. Gyula, ref. kér. akv. 1807. márc. 3.; uo., hal. akv. 1822. jún. 9.; RLH, Gyula, egyb. akv. 1815. okt. 4.; kgy. jkv. 691/1792; kgy. ir. 691/1792, 193/1796; BML IV. A. 4. a. 1003/1838; CSML (Szeged) IV. B. 324./1. dob. Családi iratok. 1072 Kgy. ir. 207/1795; jkv. fog. 1310/1790, 1685/1790; A magyar jakobinusok, 1952. 177. p. 330

Next

/
Oldalképek
Tartalom