Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája (1699) 1715-1950. Főispánok és alispánok – Közlemények Békés megye és környéke történetéből 8. (Gyula, 2002)

Sorsok, életutak, életrajzi vázlatok

Dőry Pál 1913 januárjáig Gyulán élt, ekkor rövid időre Budapestre köl­tözött. 1913 novemberétől Görbőn állapodott meg, itt lakott 1926-ban bekö­vetkezett haláláig. 165 Egán Imre, borostyánkői (*1881. február 13., Borostyánkő 166 - fi 944. augusztus 22., Budapest 167 ) Régi ír család sarja. John Egan (*1754) a dublini törvényszék bírája volt, fia, James (1783-1834) már a kontinensen rendezkedett be, Bécsben halt meg. Hasonló nevű fia volt az első olyan családtag, aki állandó jelleggel Magyaror­szágon telepedett le, az egyetemen az angol nyelv tanára lett. Az ifjabb James Egan unokaöccseij Egán Ede (1851-1901) országos tejgazdasági felügyelő és Lajos (*1852), a fiumei magyar királyi tengerészeti hatóság mérnöki osztályá­nak a vezetője, 1890. március 7-én nemességben és a borostyánkői előnév ado­mányozásában részesültek. 168 Egán Edét mint a földművelésügyi minisztérium hegyvidéki miniszteri kirendeltségének a vezetőjét, miniszteri megbízottat a III. osztályú \askorona-renddel tüntették ki. 169 Egán Ede és Krieger Erzsébet fia, Imre a magyaróvári gazdasági akadé­mián szerzett oklevelet, majd a kolozsvári tudományegyetemen jogot hallga­tott, és az államtudományok tudora lett. 1904-1905-ben az Arad Megyei Gaz­dasági Egyesület fogalmazó-gyakornoka, utóbb segédtitkára volt. 1905-ben a Nyugat-Magyarországi Földmívelők Gazdasági Egyesülete megszervezésére kapott megbízásig 1906-1907-ben mint a szervezet titkára működött. 1908­ban magyar királyi gazdasági gyakornokká nevezték ki a földművelésügyi mi­nisztérium székelyföldi kirendeltségéhez. 1909-ben fizetés nélküli segédfogal­mazói minőségben a földművelési tárca fogalmazási-személyzeti létszámába helyezték át, ahol a ranglétrán fokozatosan előrehaladva, 1919-ben miniszteri 1 év 11 hónap 2 nappal. Mivel Dőry részt vett a boszniai hadjáratban - amiért hadiéremmel tüntették ki -, ezért polgári együttes szolgálati idejéhez egy hadiévet is hozzászámítottak. így állt elő a 32 év 10 hónap 27 nap összes szolgálati idő. MOL K 148. 11. tét. 4214/1931. 165 Dőrynek a belügyminiszterhez intézett leveleiből kitűnik, hogy feleségével mindketten saját tisztviselői nyugdíjára voltak utalva. Egyikőjüknek sem volt üzlete, díjazott foglalkozása, ja­vadalommal kapcsolatos tisztsége vagy hivatala. A háborúval járó drágaság nagyban megnehezítette megélhetésüket. MOLK 148. 11. tét. 4214/1931. 166 MOL X 5991. Borostyánkő, r. kat. ker. akv. 16/1881; A M. Kir. Belügyminiszter, 1938. 108. p.; vö. Magyar nemesi almanach, 1910. 36. p., ahol születési helyként Pinkafő szerepel. 167 A temetésre aug. 25-én a bucsui családi sírboltban került sor. OSZK PATJ XX. századi gyászjelentés-gyűjtemény (Bp., 1944. aug. 23.). 168 A M. Kir. Belügyminiszter, 1938. 108. p.; Magyar nemesi almanach, 1910. 36. p.; Botlik, 2001. 17. p. 169 Az ungvári beszentelés után (fi901. szept. 20.), 1901. szept. 24-én a borostyánkői családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. OSZK PAX XX. századi gyászjelentés-gyűjtemény (Bp., 1901. szept. 21.). 83

Next

/
Oldalképek
Tartalom