Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája (1699) 1715-1950. Főispánok és alispánok – Közlemények Békés megye és környéke történetéből 8. (Gyula, 2002)

Sorsok, életutak, életrajzi vázlatok

A vármegye felterjesztésére érdemei jutalmazásaként megkapta a II. osz­tályú Polgári Hadiérdemkeresztet, a király 1918. július 25-i elhatározásával ­díjmentesen - a III. osztályú \&skorona-rendet. 1931-ben mint nyugalmazott alispán és Békés vármegye iskolán kívüli népművelési bizottságának volt elnöke a kultuszminiszter elismerésében részesült eredményeiért. A bizottság ez alka­lomból emlékalbumot adott át neki. 1931. február 25-én Békés vármegye örö­kös törvényhatósági bizottsági tagjává választották meg. 1932. szeptember 29­én ünnepélyes díszközgyűlésen leplezték le arcképét. 153 Daimel Sándor 1937 szeptemberében feleségével együtt elköltözött Gyu­láról Budapesten telepedett le. 1935 óta a betegség egyre inkább elhatalmaso­dott rajta, hallását teljesen elvesztette, járni is alig tudott. A háború sorscsapásai és a bombázások következtében családja reménytelen anyagi helyzetbe került, amit csak tetézett az, hogy 1945 januárjától nyugdíját sem folyósították. Egy évvel ezután, 1946 áprilisában meghalt. 154 Dőry Pál, jobaházi (*1853. június l.,Tevel 155 - |1926. május 9., Görbő 156 ) Sopron megyei eredetű család sarja. Ősei csáfordi várjobbágyok voltak, nemességről szóló adománylevelet 1360-ban Nagy Lajostól nyertek. Jobaháza és Dőr helységben fekvő birtokaik után a XV században vették fel a jobaházi előnevet. Dőry Pál a család soproni ágából eredt, felmenői közül László mint udvari ágens a XVIII. század elején kiterjedt tolnai birtokot szerzett. Szülei Dőry Mihály (1817-1885) és Hainer Laura (1812-1886) voltak. Dőry Pál 1887. február 26-án vette feleségül Dőry Gyula és göncruszkai gr. Korniss Anna lá­nyát, Gabriellát (1865-1935). Házasságukból három leány és egy fiú - Natália (* 1888), Veronika (*1891), Gabriella (*1897), Pál (1895-1898) - született. 157 Dőry Pál felsőfokú tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ahol 1880. május 27-én - miután jog- és államtudományi tanulmányait már befejez­te, és az államtudományi államvizsgán is túljutott - tette le az első jogtudomá­153 BML IV B. 401. a. 16/1918, 38/1917; BML IV B. 401. b. 1458/1918, 272/1931; thb. jkv. 346/1918, 2/1931,16/1931,144/1932; Oroszlány, 1929. 71. p. 154 BML XXI. 3. a. 93/1945. 155 Magyar nemzetségi zsebkönyv, 1905. 193-201. p.; EL 7 e-H 1875-1881. évek jogtu­dományi szigorlatok jegyzőkönyve, 219. p. 156 A temetésre máj. 11 -én, a görbői családi sírboltban került sor. BML XIH. 10. a. Gyászje­lentés (Görbő, 1926. máj. 9.). 157 Dőry Pál legidősebb lánya, Natália 1909. november 10-én Gyulán kelt egybe szentmik­lósi Nóvák Kamill (*1884) főispáni titkárral, Nóvák Antal egykori Békés vármegyei alispán fivérének, Ferencnek az unokájával. MOL P 105. 5.tét. (gyászjelentés); Gaal, 2000. 45., 65. p.; BML Rí B. 401. b. 890/1909; Magyar nemzetségi zsebkönyv, 1905. 193-201. p.; EL 7 e-H 1875-1881. évek jogtudományi szigorlatok jegyzőkönyve, 219. p. 81

Next

/
Oldalképek
Tartalom