Kereskényiné Cseh Edit: Karácsonyi János írásai Gyula történetéből – Gyulai füzetek 1. (Gyula, 1990)

Corvin Erzsébet és Frangepán Beatrix gyulai földesurak temetkező helye

Corvin Erzsébet és Frangepan Beatrix gyulai földesurak temetkező helye Gyula város egyik szerencsétlensége közé tartozik az is, hogy a budapesti kő­nyomatosok Békés megyei tudósítónak békéscsabai embert fogadtak föl. Ennélfog­va többször olvastam, a budapesti napilapokban ilyen tételt: Békéscsabáról je­lentik, hogy Békés megye közgyűlést tartott, vagy azt, hogy Békés megye közkór­háza Békéscsabán van. E békéscsabai tudósító a héten újra elbolondította a fő­városi kőnyomatost és vele együtt a budapesti napilapokat a Corvin-család temp­lomának romjáról szóló hírrel. Mivel e hírben az én nyomozásaimra is hivatko­zik, kénytelen vagyok fölszólalni a fővárosi lapokban is, ehelyütt is, mert e hírben foglalt történeti tévedések cáfolata elsősorban a gyulaiakat érdekli. Tudnivaló, hogy néhai id. Mogyoróssy 3ános bátyánkról még a "Békés" is kény­telen volt elismerni az ő emlékezetére halála alkalmával írt cikkében (1893. május 14-i számban), hogy szaturálva Ztele7 volt gyengeségekkel, előítéletek­kel és fogyatkozásokkal. Nem tagadjuk 1855-75 közt kifejtett munkásságának ér­demeit, csak azt mondjuk ki, mint ismeretes valót, hogy élte vége felé minden hiányzott benne, hogy őt (Kozsrik érsek, Zrínyi - Frangepan stb. családok roko­nát vagy vérségi leszármazottját!?) komoly, higgadtan ítélő és bíráló történet­írónak tartsák. Ezen néhai id. Mogyoróssy Jánossal történt, hogy 1880-ban fölfedezett egy 1857-ben a Magyar Tudományos Akadémiától kiadott könyvet: Szerémi György emlék­iratát Magyarország romlásáról. Ebben megtalálta, hogy Corvin Jánosnak (I. Má­tyás törvénytelen fiának) leányát Erzsébetet 1508-ban és Frangepan Beatrixet, Corvin János nejét 1509-ben Gyulán a barátok templomában temették el. Erre ő írt egy 1884-ben kiadott könyvet: "Gyulai codex. Történelmi adatok Szerémi György emlékiratából I. Mátyás utódainak kiirtásáról és a gyulai nemzetfejedel­mi temetésekről" címmel. Mindjárt e cím is mutatja Mogyoróssy Jánosnak akkor már hibás észjárását, mert hiszen se Corvin Erzsébet, se Frangepan Beatrix nem voltak nemzetfejedelmek, tehát temetésük sem lehetett nemzetfejedelmi. Tetézte a hibát Mogyoróssy azzal, hogy azon szerzetestemplomot, hová Corvin Erzsébetet és anyját temették, kitette a régi városból egy kilométernyi távolságra, a tö­rökzugi, másként és tán helyesebben vereskereszti szőlőknek azon pontjára, ahol régi épületek nyomai látszottak és látszanak. E teljes megokolatl an, komolyan nem vehető véleményt, mint nemrégiben a "Bé­kés" -ben olvastam, magáévá tette Domokos János, most azon melegében pedig a Kőnyomatos tudósítója. Ez utolsó aztán ráadásul oly kegyetlen, hogy még az én 53

Next

/
Oldalképek
Tartalom