MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1976

1976-12-08 VB_509 - 1976_VB 509/47

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Békés megyei Véglehajtó Bizottság 1976. decembei 8-i üléséi61, 2./ NAPIREND TÁRGYALÁSA JL Ubiyis FRANK ELVTÁRS a végrehajtó bizottság nevében tisztelettel köszön­tötte Farkasinszki Istvánná elvtársnőt, a KB PTO képviseltjét, a káderalosztály munkatársát. ELŐADÓ: Csaba János elvtárs, az MD PTO osztályvezetője. CSABA ELVTÁRS megtartotta szóbeli beszámolóját, melynek szöveges részét a je yzőkönyvhöz csatoltuk. Kérdések a napirenddel kapcsolatosan nem hangzottak el. FRANK ELVTÁRS megjegyezte, hogy a végrehajtó bizottság határozatá­nak megfelelően a PTO köteles minden évben jelentést tenni a kép­zési és továbbképzési határozat végrehajtásáról. Kérte az elvtár­sak ezzel kapcsolatos véleményét. Észrevételek: KLAUKÓ ELVTÁRS javasolta, a végrehajtó bizottság az elhangzott be­számolót fogadja el, mert abból kitűnt, hogy lényegében tervsze­rűen, időarányosan, a VB által adott határozatnak megfelelően tör­ténik a végrehajtás. Az volt a további kérése, hogy a megyei VB adjon helyt annak, hogy az induló megyei továbbképzési tanfolya­mon a megyei tanács illetékes terület vezetői is kapjanak helyt. Konkrétan: osztályvezetők, helyettesek, járási-városi tanácsel­nökök, azok helyettenei, végrehajtó bizottság tagjai, valamint a­lapszervi titkárok, a megyei tanácshoz tartozó fontosabb intéz­mények, vállalatok vezetői, al v iknek szakmai, politikai képzésük­höz szükséges. A továbbképzési lehetőséget éves bontás keretében kapják meg, ennek alapján az illetékesekkel egyeztetve tervszerű beiskolázást tudnak biztosítani. FAuKAoINSZKINE" ELVTÁnSNÓ megköszönte a meghívást. Klaukó elvtárs­hoz kapcsolódva, C^aba elvtárs beszámolóját alkalmasnak tartotta arra, hogy a végrehajtó bizottság áttekintést nyerjen a terv el­készülte óta eltelt idő tapasztalatairól. Világossá vált, hogy melyek azok a pontok, amelyeken a jövőben koordináltabb munkával javitani lehet. A tavaly elkészült 5 éves káderutánpótlási és kép­zési terve a megyének alkalmas volt arra, hogy most Ciaba elvtárs szinte személyenként számoljon be. Nagy körültekintéssel, nagy hozzáértéssel készült el, mely bizonyitja, hogy ha a kiindulásnál reális elképzeléseket alakítanak ki, annak meg lesz az eredménye. Mindenképpen szükségesnek tartotta kiemelni, okos és helyes fel­ismerésnek tartotta, hogy az utánpótlás képzésének alapvető prob­lémája az állami iskolai végzettség megszerzésének egyfajta lema­radása. /Elküldenek nyolc általánossal esti egyetemre/. Embereket nem szabad olyan helyzetbe hozni, hogy fordított ké; zési rendszer­be kerüljenek. Előbb alapozzák meg állami képzéssel. Egyetértett a PTO ilyen irányú javaslatával. A politikai munkatársak továbbképzésének egész rendszerét illető­en kérték, legyenek kezdeményezők és tegyenek javaslatot. Véle­ményük szerint ez a kezdeményezés egyúttal javaslattétel is. Eny­nyire végrehajtásra megérett törekvéssel még nem találkoztak, a­melyet örömmel vesznek. Az állami szakmai továbbképzést illetően elmondta, hogy a külön­böző főhatóságok elkészítették a végrehajtási utasítást. Részben ők is elkövettek hibát és mi sem egyeztettünk időbe,n, igy előfor­dult, hogy hatáskörben lévő elvtársak esetében két:>féle dolog állt LtVÉLTÁR Jegyzőkönyvi Kivonat hiteléül: yaígérie, Balázs jiviagüolna.. Békéscsaba, 1978. szeptember 19. » ,0\

Next

/
Oldalképek
Tartalom