MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1967

1967-12-28 VB_285 - 1967_VB 285/10

-a-­K. HAGY ISTVÁN; A"káoszt" túlzásnak tartom. Nem igy igaz. Nem fedi a valóságot. A készséget, szándákot, akaratot-ugy értem; az Szi'ÜI a me­gyei Pártbizottság VB. irányitása alatt áll. Kötelesek vagyunk elfo­gadni minden döntését. A városi pártbizottsággal munkakapcsolatban va­gyunk, mint a megyei Tanáccsal. Slvtársi együttműködésnek, kölcsönös kapcsolatnak kell kialakulnia. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, e­zért mertem készségről, szándékról beszélni. A két testületben dolgozó kommunisták kapcsolatáról lenne szó. Egyébként a kritikát elfogadom, nem tartom tévedhetetlennek magam. ZALAI GYkGY: összefoglalója ; Javasolom elfogadásra Klaukó elvtárs javaslatát, hogy a köz­pont illetékeseivel K.Nagy elvtárssal kapcsolatos ügyet tisztázni kell. Amennyiben személyeknek volt fenntartása, szintén tjsztázni kell, ameny­nyiben továbbra is fenntartják; vigyék az ügyet elnökség elé. Abból indulok ki, amit Such elvtárs kiegészítőjében mondott; ez a téma a megyei VB. elé Such elvtárs javaslatára került, tekintettel arra, hogy évek óta nem megoldott a szakszervezeti munka pártirányitása., a város területén, ás ahogy Such elvtárs fogalmazta _ tisztázódjanak egyes kérdések. Szerintem a jelentőséből is kiderül, hogy nagyon indokolt volt Such elvtársnak ez a kérése, mert valóban a jelentés feltárja az alapvető okát gnnak, hogy miért nem megoldott a szakszervezeti munka pártirányitása város területén. A jelentés arra enged következtetni, hogy eboen a kérdésben - a szak­szervezeti munka pártirányitásának értelmezésében - tartalmi, de főleg _.JÍ, gazdasági, kulturális ás tár­sadalmi ellenőrzés tekintetében adottak. A szakszervezet jelenlegi fel­épitáse miatt nincs ilyen tárgyaló partnere, 3S a jelentés szerint ez az oka a problémáknak. A két apparátus közötti kölcsönös együttműkö­désre van szükség, a munkát koordinálják ás mint társszervvel dolgoz­zanak együtt, iüvente egyszer összevont értekezletet tartsanak. A szerkezeti módszerek, az operativ irányítás előtérbe helyezése elnyom­ja a legfontosabbat azt, hogy a szakszervezeti munka pártirányitása az eszmei, politikai jellegű irányítást jelenti, ás a szakszervezetekben dolgozó kommunistákon keresztül kell, hogy érvényesüljön, másrészt a szakszervezet tevékenységét a bérből és fizetésből élő dolgozók között fejti ki elsődlegesen, önálló szervezeti életet élnek, felsőbb szervek határozatai szabják meg munkájukat, és a pártszervezet határozatai kö­teles érvényű határozatok, munkájukban. A városi pártbizottság nem irányithatja az üzemekben dolgozó szakszer­vezeti munkát. A szakszervezetek felsőbb szerve csak az adott párt­szerven keresztül irányit atja ezt a munkát. Az SzMT közvetítését nem tekintheti saját használatára álló lehetőségnek; konzultációkat, állás­pontokat, feladatokat meg kell beszélni, összhangba kell hozni, hogy mindkát csatornán egyértelműen menjenek a feladatok le,s ném léphet fel a városi pártbizottság olyan igánnyel, hogy az SzBfJD képviseltesse magát a városi VB-n, A szakszervezetnek egy-egy egységben megvannak a maga feladatai, hatás­körei, megvannak a maga szervei, tisztségviselői, aktivál, megvannak adott területekre a párt irányelvei, s a Központi'Bizottság irányelve­ivel egybehangzóan kidolgozott politikai kar-jór-plr, SL,a szakszervezet­1 ^ÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom