MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1963

1963-08-03 VB_169 - 1963_VB 169/11

p - 9­alapszervezet vezetőségéhez jusson el. Vezetőségi ülésen, taggyűlésen az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat vitassák meg. Má s o dik nap i re nd . Frank Ferenc elvtárs ;Az előterjesztett javaslatot, amely az es't'i egyetem szervezeti jnüködési rendjére vonatkozik a Központi Bizottság Ágit.Frop.Osztálya a budapesti esti egye­temmel együttesen dolgozta ki. Velüapk több alkalommal meg­tárgyalták. Az volt a központi agit.prop.osztály kérése, hogy hozzuk végrehajtó bizottság elé döntés végett. 1957-ben volt kidolgozva a szervezeti és működési rend, ami már rész­ben elavult, ezért vált szükségessé uj szervezeti és műkö­dési rend. Az anyag elkészítése után még,..néhányan jelentkez­tek esti egyetemre és felvételt tettek. ^érem a végrehajtó bizottságot, hogy a pót jelentkezést vegye figyelembe. 1./ Veszelka György, megyei pártbizottság ipari osztályának . munkatársa. 2./ Szabó István téglagyári alapszervezeti titkár. 5./ Zelenyánszki György, konzervgyár igazgatója. 4./ Kiss alátété, Békésen óvónő» 5./ Béres István szakfelügyelő. Az esti egyetemen eddig 120 fő végzett. 1961-ben 25, 1"62­ben 46 fa, 1965-ban 51 fő. Jelenleg a II. évfolyamon 1I5 hall­gató van. 8? párttag, a többi párton kivüli. III. évfolya­mon 56 hallgató van, ebből 55 párttag. Jelenleg jelentkezett az I. évfolyamra 210 fő. Sz azt jelenti, hogy amikor szeptem­berben beindul az esti egyetem a hallgatók létszáma meghalad­na a 400 főt. Örvendetes, hogy a mostani első évfolyamnál elég jelentős számú a pártonkivüliek aránya. 27 százalék a pártönkivüliek aránya. Az iskolai végzettség szempontjából igen nagy a fej­lődés. Egyetem és főiskolát végzettek száma 55» tehát 1/5-a egyetemet vagy főiskolát.végzett. 40 százaléka érettségizett a mostani jelentkezőknek. 6 elemin aluli 0.05 százalók van. Pártiskolai végzettséget véve alapul nem mondható ez el, . Az ossz jelentkezők ^7 százaléka nem végzett pártiskolát. 15 százalék végzett 5 hónapos pártiskolát, 26*százalék végzett 2-5 hónapos jjártiskolát. Viszonylag kevés a pártmunkás, a párttitkár a jelentkezők között.Ennek egyrészt az a magyarázata, hogy az esti egyetem­re történő jelentkezés önkéntes. Másrészt a mi elvtársaink döntő többsége különböző szakmai oktatásban vesz részt. Azok az elvtársak pedig, akik a politikai képzettségük szinvona­lat akarták emelni, jelentős része már bekapcsolódott az ..esti egyetemi oktatásba, vagy már elvégezte az esti egyetemet. Mezőgazdaságból jelentkezők száma 15.4 százalékot tesz ki az első éves hallgatók között. Such elvtárs; Az anyagban néhány olyan elvtársnak szerepel a neve, ak'ik nem maradnak itt a megyében. Helyes lenne, ha megkapnák a járási bizottságok is ezt a kidolgozott jelen­tést. Nem rossz, ha a pártbizottságok ismerik, hogy hogyan néz ki az esti egyetem szervezeti felópitése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom