MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1963

1963-06-23 VB_165 - 1963_VB 165/18

If - 16 ­igy átdolgozott jelentést terjeszti az együt­tes ülés a MSZMP.Megyei Bizottsága és a megyei tanács 1963. július hó 17-én tartandó együttes ülése elé* d r.Kertész Márton elvtárs bejelenti, hogy az 1963. június hó 25-i megyei tanácsülésre ós az 1963. július hó 17-i együttes ülésre az ülést levezető elnökökre javaslatot kell tenni. Javasolja a június 29-i megyei tanácsülés levezetésére Enyedi G. Sándor megyei tanácstag, a július hó 17-i együttes ülés levezetésére pedig dr.Oláh László megyei tanácstag el­nökként történő kijelölését. Az együttes ülés a javaslattal egyetért, ast egyhangúlag el­fogadja. Papp István , a megyei tanács vb. elnöke a vb. elé terjeszti a gyulai ídező Imre Sportkor kérelmét, s javasolja a végrehaj­tó bizottságnak, egyszeri juttatásként 15*ooo»- forint össze­gű támogatást biztocitson a Sportkör részére, tekintetűéi ar­ra, hogy ilyen kéréssel még nem fordult a végrehajtó bizott­sághoz és kérése indokolt. A kérelem teljesítésének anyagi lehetősége biztosítva van. A vb. egyhangúlag az alábbi határozatot hozta* Hat ározatí 269/6.vb.hat. A megyei tanács végrehajtó bizottsága a gyulai Mező Imre Sportkör kérelmét teljesíti és ré­szére 15.ooo forint összegű támogatást bizto­sit. Utasítja a vb. a Begyei tanács vb. pénzügyi osz­tályát, hogy az összeget a sportkör részére utalja át. ffelelös : Király József, a megyei tanács vb. pénzügyi osztály vezetője. Határidő: azonnal. Zalai G.ySrg7 elvtárs az együttes ülést bezárja. Kaft. Papp István a megyei tanács vb.elnöke. Zalai György a MSZMP,megyei bizottságának titkára*

Next

/
Oldalképek
Tartalom