MDP Békés Megyei Megyebizottságának (VB) ülései 1955. július 4. - 1955. augusztus 29.

1955. július 4.

Késsült Üókóscsab in, az 1955, július 4-ón megtartott végreiia j tóbi­zotteágUülósen. Jelen vannak í Klaukó Mátyás, Borbély Mihály. KV-tól Cs«MB elvtárs, K# «agy István, űátkai Pál, Kurtl Csalón!, Máthé Láoz­ló, flagy Károly, Palyik György, Kocsis József, Pribojez­ki SSátyáa, Braun Péter, az első na irend tárgyalásánál Bankó Pál a PXO pol. munkatársa, P. Hagy elvtárs Elete községi pártbizottság titkára és Popol elvtárs Gerendás községi pártbizottság titkára. Klaukó elvtárs üdvözli a magjelent elvtársakat, a végrehajtóbisott­ságl illést megnyitja, és a következő napiraadi pontokat javasoljál 1*/ Jelentós az alaki, Bucsal és gerendáéi községi párt vb-ofc mun­kájának tapasztalatairól az ujjáválasztás óta* 2./ Az MPVB háromhónapos munkatervének megvitatása. 3*/ Káder- ós fegyelmi ügyek. M,m$°* a f l * napirendhez! ­okát. hogy a pártóplto munka olyan zontos tarülatei, mint a tag- és tagjelöltreivótel, a pártoktatás, fcáderügy, és egyéb kérdésekkel a községi pártbizottság keveset foglalkozik. Ml az el­t ondolás ennek megjavítására vonatkozólag* ogyan akarják az elvtársak aktivizálni az olyan párttagokat, a köz­ségben, akik 50-60 év között vannak és az 194?-es években ezek as elvtársak a gerincét képezték a pártszervezetnek, becsületesen dol­goztak, végrehajtották a különböző feladatokat* foglalkoznak-e ezek­kel az elvtársakkal és ml a tervük velük kapcsolatban* B orbély elvtárs i ..ü az elvtársak véleménye a közelmúltban mag tartott titkári tanxo­lyamról* K ptak-e az elvtársak megtelelő segítséget ahhoz, hogy most, amikor újszerűen vetődik rei a községi pártbizottságok munkája, meg­telelő alappal hozzáláthassanak a feladatok végrehajtásáéhoz? A Járási Pártbizottságok részéről tartják-e a £3egyeblzottság által előzetesen meghozott határozat alapján a havi községi titkári érte­kezleteket? As aratás, cséplés! munkák beindításával kapcsolatból a községi párt­bizottságok részéről ho-^yan látják eredményesen, Időben ós jó minő­ségben biztosítottnak e munkánek végrehajtását? í kozslg területén a pártvezetőségi ülések meg vannak-e rendszeresen tartva, hogyan néznek ki. és ezen túlmenően a pártbizalai ülések, népnevelő ertekezletek, tehát általában a pártrendezvény ak Időben és megfelelően meg vannak-e tartva, ós ezeknek a színvonala csök­kent-e vagy javult* Mát hé elvtárst AZ orosházi JPV3 milyen m irányú segítséget adott a gyakorlati mun­ka végzéséhez a gerendás! községi pártbizottságnak, milyen időközön­ként vannak kiszállásaik Gerendásra*

Next

/
Oldalképek
Tartalom