Nagy Károly - Tóth Péter - Seresné dr. Szegőfi Anna: Régi históriák. Ózd és környéke múltjának írott forrásai. Helytörténeti olvasókönyv - Ózdi honismereti közlemények 4. (Ózd, 1984)

I. RÉSZ - A JOBBÁGYOK ÉLETE A XVII-XVIII. SZÁZADBAN

kor ki adunk. Ezen kilencednek meg vétele szomszéd hellekben is szokásban va­gyon. A fellyebb ki tett adózáson kivül semmi ajándékot nem szoktunk adni. 8. Hellységünkben egy puszta ház helly sincsen. 9. Mi többnyire örökös jobbáagyok vagyunk, kevesebben szabad ell menetelűek. Dédes, 1770. május 3. Fő bíró Herczeg János keze X vonása Hites személlyek Szaniszló Sándor keze X vonása Pácza András keze X vonása SZILVÁS (Szilvásvárad) 1. Törvényes urbáriumunk nintsen, nemis volt. 2. Ez előtt mint egy tizen hét esztendővel, közönségessen ugyan, méltóságos földes urasságnak fizettünk száz ötven r. forintot, mellyet azótátul fogva az méltóságos uraság kemény s rend nélkül való robottára fordított. 3. Az rend nélkül való robottán kivül húszon nyóltz esztendőktül fogvást vaj­ért közönségessen tizen öt rénes forintot, vagy ötven itze vajat, ludért négy rénes forintokat és 30 krajczárokat, vagy harmintz ludat, ezeken kivül hat­van kappant, tizen hét császár madarat s két özet esztendőnkint bé adni tar­tozunk, ezek kemény parantsolat alatt hozattattak közünkben, ugy nem külöm­ben 300 tojást is esztendőnkint adni tartozunk. 4. Helységünknek különös hasznát abban tartyuk, hogy marháinknak legelő meze­je elegendő vagyon, malmunk helyben, tűzi és épületre való fánk ingyen, azon kivül engedelem mellett ugyan tsak ingyen dőllött és makktalan fábul, akinek módgya volna, az uraság dolga engedné, pénz kereshetne, meszetis a mikor az méltóságos urasságtól meg nyerhettyük, engedelem mellett égethetünk, közönsé­ges szükségünkre tizen két szekér széna termő rétünk is vagyon, szőllő hegyet kétis mult esztendőben keztünk fel fogni. - Káros fogyatkozásaink azok, hogy szántó földeink hegyessek, sovágyok, negyedik, ötödik esztendőben trágyázni kelletik azokat, a zápor esső gyakran el hordgya, réteinket a zápor esső bé önti, bé kavitsolya az hegyekrül. Káros fogyatkozásunk azis, hogy az városok­tul távol esünk, ahonnat kézi munkával vagy más kép pénzt kereshetnénk. Há­rom esztendőben nálunk lévő contractuális militiát is nagy terhiünknek tartyuk

Next

/
Oldalképek
Tartalom