Szűcs Sámuel naplói 2. 1865-1889 (Miskolc, 2003)

1887. év

Junius Junius2-án. a folyó évi September ... megnyitandó országgyűlésre meghívó kirá­lyi levél, a megye gyűlésén felolvastatott, - valamint a városi közgyűlésen is. A városnál ugyan ez alkalommal lepleztetett le Kossuth Lajos olaj festményű arczképe Soltész Nagy Kálmán beszéde mellett, mely még ezen hónapban nyomtatásban is megjelent. Junius 5-én tartá Horváth Lajos beszámoló beszédét az 1884-1887-i országgyűlés­ről, - mely nagy tetszéssel fogadtatott. Hz alkalommal a miskólczi északi kerületnek a megnyitandó országgyűlésen képviselésére felkéretett. A jelen volt nagy közönség szó­noka Bizony Tamás volt. Junius 7-n. báré) Orbán Balázs, a függetlenségi párt megbízottja, a csizmadia szín­ben nagy hatású beszédet tartott, s Miskólcz déli kerületének képviselő jelöltjéül felkéretett. Ugyan e napon tartatott az egyházkerületi fő leánynevelde mulatsága a lövölde kertjeben, mely igen szépen sikerült. Jelen volt itten Báró Orbán Balázs is. [...1 Junius II, 12. 13-án működött városunkban Merkel hírneves cirkusa, melyet sokan látogattak. Ily korán azért távozott, mert kötelezve volt más városban folytatni előadá­sait. Junius 13-n, 14-n. tartatott Borsod vármegye évnegyedes köz gyűlése, mely eddig mindig Májusban történt, ezen újítás azért bizonyult czélszerütlennek, mivel a' vizsgák miatt elvonulni voltak kentelenek a megjelenéstől a tanárok, tanférfiak, és a szülék. A közgyűlésnek tárgyai voltak, az alispán évnegyedes jelentése, - a Veres Kereszt, a me­gyei tisztviselők nyugdíja, Miskólcz kövezeti vám szedési joga, megyei közmunka, mely a városnak tíz évre oda ajándékoztatott. Junius 17-11 ment végbe, az ország gyűlési képviselők választása. Miskólczon, és Borsod megyének hal kerületében. Miskólcz Városa északi kerületében Howáth Lajos választatott-el, ellen jelölt nélkül felkiáltással, - már, hatodik ízben. Déli kerületben Vadnay Károly, ki városunkat már a múlt országgyűlésen képviselte 406 szavazattal, Báró Orbán Balázs függetlenségi ellenében ki, 247 szavazatot nyert, és így a többség 159. A Mezőkövesdi kerületben Kudlovich Imre szabadelvű választatott-el, 56 többséggel, Botlik Lajos mérsékelt ellenzéki volt képviselő ellenében. A szirmabessenyőiben báró Vay Elemér szabad elvű, Veresmarthy György ellen, 180 többséggel. (A Borsod Miskólczi Közlöny szerint.) Mezőkeresztesiben Majthényi Ádám függetlenségi Dobránszky Péter ellen, 480 szavazat többséggel. Miklós Gyula az ifjabb az Edelényiben, Mezőcsátbíban Melczer Géza (A Borsod megyei lapok szerint 469 többséggel). Dédesiben ifj. Ábrányi Kornél egyhangúlag vúlasztattak-meg. Az országban történt választások közül, fájdal­masan érintett minket a szegedi második kerületé, melyben Herman Ottót, nőm szeretett fivérét, s kedves sógoromot az ármány megválasztatni nem engedte, ekép a jövő ország­gyűlést, egyik legképzettebb, legtisztább jellemű férfiától megfosztá. A Budapesti Hírlapnak június 24-n megjelent 173-dik. száma, az új emberek között Ivankovics Jánosról, a megválasztott képviselőről szólván többek közt ezeket írja: Ennek a bukás­nak (tudniillik Herman Ottóénak:) fő oka a Szegedi gróf haragja volt. ... A nemes gróf

Next

/
Oldalképek
Tartalom