Szűcs Sámuel naplói 2. 1865-1889 (Miskolc, 2003)

1884. év

„Rang, és mód", „Párisi regény'' czimű darabokban. (.Borsod Miskólczi Értesítő 6. szám:) [...] Februar 20. [...] A kápolnai zendülők a curia által érdemök szerint sujjosan büntet­tettek. Februar 23-n reggel végeztettek-ki, Budapesten idősb. Majláth György országbíró gyilkosai, névszerint Spanga Pál, Piték Oláh Mihály, Berecz János. A királyi tábla, Berecz ítéletét fogságra változtak!; pedig, az ő hüségtelensége nélkül, a rettenetes bűn meg nem történt volna. Tehát nagyon méltán lakolt, ezen még az utolsó perczeiben is daczos, és bíráit átkozó megátalkodott ember. Februar 28-n váratlanul hunyt el Hegedűs László, az óliszkai kerület országos képviselője mintegy 70. éves korban a helvét hitvallású egyház is egyik buzgó bajnokát veszíté benne, levelező tagja volt a Magyar Tudományos Academiának. Miskólczon, sokan ismerték őt, az egyházkerületi, gyűlésekből, valamint az 1859- évi November 15­én az avasi egyházban tartott emlékezetes gyűlésből is. [...] Ezen hónapban volt itt, Szigetby József 16-ától kezdve. Itt működése nem volt sze­rencsés mert, a színház ritkán telt-meg. Martius [..JMartius 2-án az avasi egyházban, boldogult Kiss Károly helyére, Nagy Ignácz tályai lelkész egyhangúlag választatott-meg. [...] Martius 3-án [...] délután, nőmmel, és Luiz leányommal kimentem a vaspályához Herman Oltó elébe, mint azonban Mocsáiy Lajostól értesültem ő még, Sáros Patakon, illetve annak környékén maradt némi adatokat szerezni, a halakról írandó művéhez. Szintén a vaspályánál találkoztunk Németh Albert képviselővel is. Mindketten Hegedűs László temetéséről jöttek. Estve megint kimenvén a vasúthoz akkor már találkoztunk Herman Ottóval, ki különben is szándékozott hozzánk Miskólczra bejönni. Mint Mocsárytól is értesültünk Herman Ottó elhunyt barátja, s országos képviselőtársa felett igen jeles beszédet tar­tott. Herman Ottó másnap tudniillik 4-dikének délutánán már vissza utazott Buda­pestre. Martius 5-én Jóny Tódor könyvtáráról Ferenczi Bernát könyvkereskedő a Borsod Miskólczi Értesítőben ismertető czikket közöl. Nagy kár, hogy Kézsmárkra vitetvén, városunkra nézve ezen kincs el veszend. Lásd ezen napló 213. lapját is. Martius 7-n A Borsod Megyei Lapok 20-dik számában megjelent a „Népnevelés Miskólczon " czímű közlemény, a fő polgármesternek, Martius 3-n tartott képviselői ülésben, előterjesztett érdekes évi jelentéséből. Mészáros Lajos Miskólczról a budapesti Nemzeti Színházba, Lenkey Gyula és neje a budai Várszínházhoz szerződtettek. [...] Martius 12-én temettetett Fehérvári Antalné egykor ünnepelt színésznő második halottá ez már az itt működő színtársulatnak, nem rég a karnagy húnyván-el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom