Bánkúti Imre: A Rákóczi szabadságharc dokumentumai Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont, és Zemplén megyékből. 1. 1705-1707 (Miskolc, 2003)

Dokumentumok - 1706

úrnak édes leányára és nemzetes vitézlő Szepesi Márton uram őkegyelme házastársára. Említett Szepesi Márton uram, nem tudatik micsoda okoktúl indétatván, az megírt Földesúrnak örökös manumissionálissa ellen mind személlyünk szabadcságában háborgat, mind penig jószágunkat propria authoritate foglaltattya, elszenyvédhetetlen injuriánkal. Kihez képes alá­zatossan folyamodunk Fejedelemségedhez, mint Nagy Kegyelmes Urunkhoz, miltóztatván kegyeimessen tekénteni édes hazánk szabadcsága mellet Fejedelemséged kegyelmes parancsolattyából való szíves szolgála­tunkat, és két attyánkfiának azon hazánk szabadcsága mellet az ellenség fegyvere miatt való életeknek elfogyását, és mostan is Fejdelemséged hadaiban actu edgyik atyánkfiának való létét, ez rajtunk immár vég­benvitt és ezután vígbenvijendő törvénytelenség ellen kegyelmesssen pro­tegálni, sokszor megírt Szepesy Márton uramnak őkegyelmének meg­parancsolni, hogy afféle állapotoknak elkövetésétül supersedeállyon, hogy az Felséged kegyelmességét életünk fogytáig való alázatos szólgála­tunkal megszolgálhassuk. Kiért az Úr Isten Fejedelemségedet édes ha­zánk s nemzetünk oltalmára számos esztendeig fris jó egésségben éltesse, kívánnyuk. Fejedelemségednek alázatos szóigái s hívej Dósa Mihálly, István, György, Márton, Miklós és János. [Külső címzés:] Ad Serenissimum Principem ac Dominum Dominum Franciscum Secundum, Sacri Romani Imperii et Electum Transílvaniae Principem Rákóczi, Partium Regni Hungáriáé Dominum et Siculorum Comitem, nee non pro Libertate Confoederatorum Regni Hungáriáé Sta­tuum, item Munkacsiensem et Makovicziensem DVCEM, Dominum hae­reditarium in Sáros Patak, Tokaj, Regész, Somlyó, Lednice, Szerencs et Ónod etc. Dominum Dominum Clementissimum demissa supplicatio introscriptae familiae Dósa. [Rávezetve a fejedelmi határozat:] 43. Dosa família. Nemes Borsod vármegye viceispánnya ezen instánsokat vi et vigore manumissionis manuteneállya s impetálni meg ne engedgye, audite parte utraque juxta contenta manumiisionalium. 3 Datum ex castris nostris ad possessionem Lőrinci positis. De 13. Novembris 1706. F. Rákóczi m. p. Paulus Ráday m. p. Georgius Pongrácz m. p. E. C. Eredeti. OL. G. 19. RSzL. II. 2. f. 1 Törvényes öröklés révén szállván.

Next

/
Oldalképek
Tartalom