Bánkúti Imre: A Rákóczi szabadságharc dokumentumai Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont, és Zemplén megyékből. 1. 1705-1707 (Miskolc, 2003)

Dokumentumok - 1706

[Külső címzés:] Az Méltóságos Magyar Országi Vezérlő és Erdély Országi választót Fejedelem Rákóczy Ferenc Kegyelmes Uramhoz Ö­nagyságához alázatos instantiám. Nékem belölírt instánsnak. [Rávezetve a fejedelmi határozat:] 244. Sipos János. Míg az Oeconomicum Consilium intimátiója szerént azon gabonabéli provenais administrátióját effectumban veheti, az üdő alat táborunkról divertálhat, ha pedig amidőn azon szolgálattyát véghezviszi, hogy még akkoron is táborban létünket halandgya, azonnal táborunkra jőni el ne mulassa. Datum ex castris nostris ad possessinem Lőrinci positis, die 13 Novembrus anno 1706. F. Rákóczi m. p. Paulus Ráday m. p. Georgius Pongrácz m. p. Eredeti. OL. G. 19. RSzL. II. 2. f. 1 Ma már nincs meg. 279. Lőrinci tábor, 1706. november 13. 11. Rákóczi Ferenc utasítja Borsod megyét, hogy szerezzen érvényt a hozzá folyamodó Dósa család 6 tagja manumittálásának földesurukkal szemben. Méltóságos Fejedelem Kegyelmes Urunk. Ennekelőtti bizonyos számú esztendőkkel az atyáink menvén lakóul nemes Borsod vármegyében lévő Daróc nevü falúban, minthogy a török­nek insége alatt az haza lakossai örömest oda recipiálták volna magokat, az hol kőnnyebséget találhattanak volna, jóllehet az eleink jobbágy embe­rek nem voltának, mindazáltal az akkori idő azt hozván magával, az meg­írt hellyben az eleinknek alkalmas ideig való lakásokra nézve (nem tud­ván magok szabadcságához tartani magokat), tartattanak úgy, mint jobbá­gyok, idővel azon megírt hellység per legitiumam successionem devol­válódván 1 néhai nemzetes vitézlő Baratnaki Ferenc uramra őkegyelmére, az eleink továb való szabadcságokrúl gondolkodván és a jobbágycság alól őrőkőssen fel akarván magokat szabadétani, folyamodtak olly véggel a megnevezett főldesurokhoz, az is mégtekéntvén kívánságokat, de kivált­képpen, hogy az tőrök insége alatt és az akkori revolutiók és háború idők miatt többire semmi hasznát nem vehetvén jószágának, hanem szokott lakóházához közelebb való jószágnak megszerzésére nézve bizonyos somma pénzekben az eleinket és utriusque sexus maradékjokat in perpe­tuum manumittálta és liberálta sub cautione legitimae evictionis 2 . Az megnevezett úr, néhai Baratnaki Ferenc uram idővel elhalván, halálával minden jószága szálván nemzetes Baratnaki Borbála asszonyra, azon

Next

/
Oldalképek
Tartalom