Pestovics János: A földtulajdonlás története Borsod megyében 1860-1948. Forráskiadvány (Miskolc, 2000)

II. fejezet - A Nagyatádi-földreform

Tájékozásul megjegyeztetik még, hogy a f. év május havában a község határának részletes ka­taszteri felmérése megkezdődik s igy meg van a mód arra is, hogy ezen területek kataszteri felmérése és fölvétele szeptember közepéig elhalasztassék, amikor is a végrehajtással megbizott mérnöki iroda felmérése után fognak az állami kataszteri mérnökökkel felméretni s igy a házhelyek az 1930. évben következő betétszerkesztési eljárás során pontosan fognak az ujj onnan készült betétekben felvétetni. Jegyzőkönyv felolvasás után elfogadva aláíratott. Kmf. Vigh Gyula sk. Konszky András sk. körjegyző urad. kasznár Balogi Gyula sk. Szaniszló Mihály András sk. községi biró ifj. Szaniszló Bénus József sk. Lezák Lajos sk. Szaniszló Mihály László sk. Juhász Ferenc sk. Sütő Sándor sk. Stuc János sk. özv. Balogi Lajosné sk. Sáfrány Pál sk. Balogi Bálint sk. Lezák Lajos sk. Balogi Sándorné sk. ARNÓT Nagyméltóságú Országos Földbirtokrendező Bíróság ! A Frank Henrik és társa tulajdonát képező Buska-pusztai ingatlanra a megváltási eljárás már régen elrendeltetvén és ugyanakkor az igényjogosultak névjegyzékbe vétettek.- Az ezen ügyben megtartott tárgyalások eredményéhez képest már a Nagyméltóságú Országos Földbirtokrendező Bíró­ság az érdekelt községek igényjogosultjai között mintegy 300 kat. holdat itéletileg ki is osztott­Az igényjogosultak mintegy 72 kat. holdról önként lemondván nem vették át tisztelettel ké­rem azért hogy ezen felmaradott területből az alább felhozott indokaim alapján részemre 2 kat. holdat juttatni méltóztassék: Alól irott Zsugyelik István 32 éves, ág. ev., nős, gyermekeim: Piros 3 éves, Béla 2 éves, sem ingó, sem ingatlan vagyonom nincsen. Háborúban: 1914. aug. 1-től 1918 nov. l-ig voltam-Frontszolgálatom 36 hónap­Kitüntetéseim: kis ezüst, bronz, Károly csapatkereszt, sebesülve 2 ízben voltam­Az összeirásból daczára, hogy jelentkeztem, általam ismeretlen módon kimaradtam.­A fentiek alapján kérem ügyem kedvező elintézését. Arnót 1924. november hó 14— alázatos szolgája: Zsugyelik István arnóti lakos Nagyságos Densz Sándor kir. táblabíró úrhoz, mint az arnóti megváltási eljárás tárgyaló bizottságának Elnökéhez. Alulírott azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulok Nagyságodhoz, hogy részemre egy 300 ?-öles házhelyet juttatni kegyeskedjék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom