Pestovics János: A földtulajdonlás története Borsod megyében 1860-1948. Forráskiadvány (Miskolc, 2000)

III. fejezet - Az 1945-ös földreform

MINTAGAZDASÁGOK Országos Földbirtokrendező Tanács Az Országos Földbirtokrendező Tanács folyó évi május hó 4-én kelt 1413/1945. számú rende­letével felhivta valamennyi vármegyei Földbirtokrendező Tanácsot, haladéktalanul közölje, hogy működése területén hol, kinek a tulajdonából megszerezhető ingatlanokat és mekkora területtel jelölt ki: 1./ állami mintagazdaságok céljára, 2.1 közoktatási célra, 3./ mekkora területek maradtak telepítés céljára. Tekintettel arra, hogy a vármegyei Földbirtokrendező Tanács működéséről szóló június havi jelentésben, amelyet f. hó 10-ig kell az Országos Földbirtokrendező Tanácshoz felterjeszteni, a fenti kérdésekre részletes választ kell adni a 33.000/1945. F. M. sz. rendelet 54 §-ában foglalt jogkörömnél fogva tisztelettel felkérem a t. Tanácsot , hogy a fent felsorolt kérdéseket soronkivül tárgyalni és a tárgyalás eredményét velem közölni szíveskedjék. További szíves illetékes tárgyalás végett lássa: T. Vármegyei Földbirtokrendező Tanács Miskolc, 1945. június 6­Borsodvármegyei és Miskoc thj. városi Gazdasági Felügyelőség, Miskolc 462/1945. vgf. sz. Tárgy : Állami mintagazdaságok kijelölése Hív, sz : 112eln./1945. BORSODMEGYEI FÖLDBIRTOKRENDEZŐ TANÁCS FÖLDHIVATALA Miskolc Hivatkozással fenti tárgyú és számú átiratukra a vármegye területén az egyes járásokba az alanti gazdaságok területéből hozok javaslatba állami mintagazdaságok létesítésére kisajátítandó ingatlant: Edelényi Járásba: Gf. Draskovich György Finke /Sáppuszta/-i birtkából 400 kat holdat, melynek egy része szőlő volna. Előnye ennek a birtoknak, hogy gazdasági épületekkel fel van szerelve, bár azok javításra szo­rulnak és hogy köves ut mellett 4-5 km-re fekszik az edelényi vasútállomástól. A t. Földhivatal javas­latba hozott abodi és galvácsi ingatlanok is megfelelnének erre a célra, hátrányuk azonban, hogy a vasúttól /Szendrő/ távol fekszenek. Mezőcsáti járás: A t. Földhivatal által javaslatba hozott Vass Albert tiszakeszii és gf. Bethlen Pálné, iletve Da­dányi Miklós sajószögedi gazdaságokon kivül ilyen célra alkalmas a gf. Erdődy Rudolf tulajdonát képező emődi gazdaság egy része is. /Pl. Andornatanya./ Mezőkeresztesi járás: Melczer Janka Vatta Margittanyai birtokából 300-400 kat. hold. Mezőkövesdi járás: Az Egri Főkáptalan szihalmi gazdaságából 500 kat. hold. Ezen birtoknak egyetlen hátránya, hogy az épületeket kivétel nélkül a háború következtében károsodás érte, s azok helyrehozatala tete­mes összegbe kerülne. Viszont ezen a birtokon van a vármegye egyedüli rizstelepe s ennek megmen­tése és további kiépitése csak állami mintabirtok esetén volna lehetséges. Miskolci járás: gf. Haller István alsózsolcai gazdaságából 300 kat. hold, vagy a Franck Testvérek arnóti zbuskapusztai birtokából 400-500 kat. holdat. Ózdi járás: Az Egri Érseki Papnevelde Csokvaomány község határában fekvő kismezőpusztán 300-400 kat. hold.

Next

/
Oldalképek
Tartalom