Tanulmányok és források az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéhez (Miskolc, 1998)

FAZEKAS CSABA Az első népképviseleti országgyűlés történetéből Palóczy László beszédei és képviselői indítványai (1848. július-december)

Fazekas Csaba AZ ELSŐ NÉPKÉPVISELETI ORSZÁGGYŰLÉS TÖRTÉNETÉBŐL Palóczy László beszédei és képviselői indítványai (1848. július - december)* A címben jelzett téma ismertetése előtt, jelen tanulmány létrejöttének körülményeihez néhány bevezető megjegyzést kell tennünk. A forra­dalom és szabadságharc idén ünnepelt 150. évfordulójára sikerült sajtó alá rendeznünk Palóczy László (1783-1861) 1848-1849-es beszé­deit és írásait, melynek bevezető tanulmányában - elsősorban a terje­delmi keretek szorítása miatt - kénytelenek voltunk Palóczy képvi­selői tevékenységének legfontosabb és legtermékenyebb korszakát, vagyis az 1848. július és december közé eső periódust a szükségesnél vázlatosabban összefoglalni, ekkor elhangzott beszédeinek, indítvá­nyainak hátterét csupán a forrásokhoz fűzött rövid lábjegyzetekben megvilágítani. 1 A kötet felelős szerkesztőjével, Dobrossy Istvánnal egyetértésben arra az elhatározásra jutottunk, hogy ez a - Palóczy életművét, személyének fontosságát amúgy is meghaladó érdekessé­gű - problémakör önálló tanulmányban kerüljön ismertetésre, melyre az alábbiakban szeretnénk kísérletet tenni. Munkánkban azoknak a témaköröknek az összefoglalását tartottuk fontosnak, melyek kizá­rólag Palóczy László indítványaival, beszédeivel álltak szoros kap­csolatban, és értelemszerűen eltekintettünk az első népképviseleti or­szággyűlés vonatkozó vitáinak teljes áttekintésétől. Alábbiakban to­vábbá nem csupán ismertetni kívánjuk ezeket a vitákat, hanem - le­hetőség szerint - értelmezni, a szabadságharc illetve általában a múlt század vonatkozó köz- és eszmetörténeti folyamataiban egyaránt el­helyezni a Palóczy által megfogalmazott indítványokat, megpróbálva * A jelen kötetben megjelent tanulmányok és forrásközlések elkészítéséhez szükséges kutatásokat 1998 őszén a Miskolc város által alapított pályakezdő Tudomá­nyos-Művészeti Ösztöndíj nyerteseként, továbbá a Rákóczi Bank Rt. által a Miskolci Egyetem oktatói részére biztosított ösztöndíja segítségével végeztem. Nagylelkű támogatóimnak ezúton is köszönöm, hogy kutatásaimat segítették, tanulmányaim elkészítését lehetővé tették. (Fazekas Csaba) i Ld. PLBI. 9. p. 4. jegyz., ill. 23-25. p. A beszédeket ld. 45-135. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom