Tanulmányok A Magyar Tudományos Akadémia megalapításáról (Miskolc, 1997)

SOMORJAI LEHEL 18. századi tudományszervezési törekvések Magyarországon, a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása

felvenni iskolába, hiszen van akinek nem volt módja megtanulni a nyelvet, ezeknek is meg kell tanítani. Másnap, november 3-án nagyobb érdeklődés mellett folyt az ülés. A tanácskozáson Felsőbüki Nagy Pál, Vay Ábrahám, Széchenyi Ist­ván, Károlyi György, Eszterházy Mihály, Wesselényi Miklós is ott volt. Az első felszólaló Földváry Ferenc Heves megye követe. Az 1811-iki országgyűlésre hivatkozva azt hangoztatja, hogy se papnak, se professzornak, se oskolamesternek senkit fel ne vegyenek, ha ma­gyarul nem tud. Rohonczy János Veszprém megye követe sérelmezi, hogy a pesti egyetemen és a bécsi akadémián tót nyelvű professzoro­kat alkalmaznak a magyar nyelv tanítására, „az ilyenek próbálják azt következtetni, hogy a magyar nyelv a lappiandi nyelvel rokon". A magyarok csak magyarokkal házasodjanak, mert csak így állítható meg a nemzet korcsosulása. Takács Gáspár szerint egy magyar nyelvmívelő társaságot kell felállítani a nyelv ápolása és fejlesztése végett. Felsőbüki Nagy Pál felszólalásában a főnemességet is hibáz­tatja a magyar nyelv ügyének akadályoztatása miatt, hiszen az Eszterházyak, Batthyániak stb. a magyar főrendek gazdasági dolgai­kat németül intézik és gazdatiszteknek csak németeket vesznek fel kiszorítván a magyarokat. Rá kell kényszeríteni őket is, hogy dolgai­kat magyarul intézzék. Komáromy István Abaúj megye követe a ma­gyar nyelv művelésére és egyenlővé tételére egy nemzeti magyar társaságot javasol. Marczibányi János Torontál megye követe azt veti fel, hogy a diétán hozott határozatok magyarul írják le, a pénzek ma­gyar körülírásúak legyenek, legyen magyar színház, sőt a pesti szín­ház tétessék magyarrá. Gróf Dessewffy József beszédében arra tesz javaslatot, hogy a hivatalokban legyen praeclusi terminus, ami alatt a magyarul nem tudók tanuljanak meg magyarul, ha nem akkor bo­csássák el őket. Kászoni Sándor Torontál megyei követ javaslata sze­rint céhbe ne vegyenek fel senkit úgy, hogy nem tud magyarul. Vay Ábrahám Borsod megye követe az elmondottak törvénybe iktatását sürgeti. Felsőbüki Nagy Pál második felszólalásában a magyar nyelv érdekében egy társaság felállítását követeli, aminek költségei miatt gyűjtést kívánnak szervezi és írnak a vármegyéknek is. Az ülésen ek­kor emelkedik szólásra gróf Széchenyi István: „Az ember legszerencsé­sebb időpontja mindig az, melyben hazája iránt való határtalan szeretetét hazájának megbizonyíthatja. Ehhez képest megfontolván mind a Nagy Pál által javallott messze kiterjedő intézet hasznos célját, mind azt, hogy mint

Next

/
Oldalképek
Tartalom