Pfliegler J. Ferenc: Életem. Egy miskolci polgár visszaemlékezései 1840-1918 (Miskolc, 1996)

11. fejezet ALAPÍTÁSOK

vezhető, aki az 1848. évi szabadságharcban, mint honvéd részt vett. Jellemző az akkori viszonyokra, hogy a kormány az effajta egyleteknek alapszabályait jóvá­hagyni, megerősíteni és életbeléptéim engedte. A miskolci kölcsönös kiházasító egyleten kívül még a következő, ugyan­csak kölcsönösségi alapokra fektetett egyletek telepíttettek meg: a hevesi, a sajóvölgyi, a bácsbodrogi, a kassai, a Hymen, stb. Ezeknek alapszabályai nem voltak ugyan egykaptafára húzva, azonban többé-kevésbé hasonlítottak egymás­hoz. Ez utóbbi kiházasító egyletekbe szegény mesteremberek fiai, leányai, továb­bá iparoslegények, cselédleányok, kocsis és más efféle egyének iratkoztak be, sze­rény, néhány részletkönyvecske erejéig. Vérszemet kapott a spekuláció. Ügynö­kök keresték fel az ilyen biztosítottakat, s rávették őket, hogy pénzes embereknek adják át könyvecskéjüket, melyek alapján azután a telekvásárlók 50-100-ig menő részletkönyvecskét váltottak a házasulandók nevére. Az ilyen ügylet akként bo­nyolíttatott le, hogy a biztosító és fizető fél a biztosítottak helyett fizette be a há­zassági esetek után járó illetéket, mindaddig, míg házasságra egy-egy párt össze­kovácsolt. Megkötött házasság után kifizette az egylet a biztosító kezéhez, cso­port szerint a 100 vagy 300 forintot, minden egyes könyvecske után, amiből a biztosítottak 100 forintonként 10 frt-ot igényelhettek. Az efféle ügylet lebonyolításának módját közelebbről részletezni hossza­dalmas volna. Rövidesen csak elég az, hogy a fizető fél könyvecskénkint a cso­portokban történt házasságok uán esetről esetre 1 -1 frt-ot fizetett. A fentebb megnevezett kiházasító egyletek közölt egynémelyik vezérférfiai vagy elnökei mágnások és más országos hírű korifeusok voltak. E helyen csak a Miskolci Kölcsönös Kiházasító Egylettel kívánok röviden foglalkozni. Az elnöke egy jónevű miskolci ügyvéd, a titkára egy építőmester volt, az igazgatóságban mintegy 48-an, többnyire iparosok ültek. Ezeknek neveit, aki kíváncsi, megtalál­hatja a miskolci kir. törvényszék idevonatkozó periratai között. Aki még többet akar tudni a kir. ügyészségi pörtárban, még annak elszámolását is megtalálhatja, hogy a tisztelt társaság ellátása és élelmezése mennyibe került. Az efféle kiházasíló egyleteknek eredménye az volt, hogy az említett speku­lánsok bőven arattak hasznot. Az általuk összeboronált házaspárok jórésze, mint nem együvé való, csakhamar szétvált, sok egzisztencia elzüllött. Nagyszámú ipa­ros polgár, aki férjhez meendő lánya részérc hozományt kívánt biztosítani, az egyletbe hordta megtakarított fillérjeit, üzleti forgótökéjét, majdan uzsorakama­tok mellett, ki váltóra, ki jelzálog kölcsönben annyira beleártotta magát, hogy azután mikor a biztosítóegyletek végképp összeomlottak, működésük megszűnt, s házasság nem köttetett, oda volt a pénz, ingó és ingatlan vagyon cl úszóit, köny­nyekben ázott szemmel néztek a reménytelen jövőbe. Az Úmak, 1868-1874 között eltelt öt év alatti idejét a Lajtán túl úgy jelez­ték, hogy „die Periode des volkswirtschaftlichen Aufschwunges," nálunk pedig mint „a közgazdasági fellendülésnek korszaka." Ezen korszaknak kimagasló mo­mentuma az 1873. nagy világkiállítás Bécsben, 21 eközben azonban nagy kolera-

Next

/
Oldalképek
Tartalom