Tóth Péter: Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai. Borsod vármegye, 1770 (Miskolc, 1991)

VÁLASZOK A KILENC KÉRDŐPONTRA

rint viszük véghez, hanem az midőn valamelly szekerezést tettünk, robotánkban be vétetödött, a midőn pedig valamelly munkára mentünk, menetelünk és jövetelünk bé nem vétetödött. VII. Mint egy 6 esztendőtül fogva az ház hellyeink után való szántó földeinkbül adgyuk ki a kilenczedet, az előtt pedig az ura­ság dolgában való tartás helyett el engedtetett. Az ortványokbul pe­dig, úgy a szőllőbül hetedet mindenkor ki adtuk. Ezen kilenczednek meg vétele szomszéd hellyekben is szokásban vagyon. A fellyebb ki tett adózásokon kívül semmi ajándékot nem szoktunk adni. VIII. Helységünkben egy puszta ház helly sincsen. IX. Mi többnyire örökös jobbágyok vagyunk, kevesebben szabad el menetelűek. Signatum Dédes, die 3-tia Maii, 1770. Fő bíró Herczeg János keze x vonása. Hites személlyek Szaniszló Sán­dor keze x vonása és Pacza András keze x vonása. Notarium non h a ­bent. /LS/ BAZmLt. BmLt. IV. 501/b. XXII. I. 331. DIÓSGYŐR I. Vagyon urbáriumunk, mely ki adatott 1756-ik esztendőben, mely ­nek originálissá a' tekintetes dominiumnál vagyon, párja pedig mai napig is nálunk tartatik, de ámbár a' tekintetes földes uraság ál­tal ki adatott légyen azon urbárium, mind azon által nem annyit, a' mennyi azon urbáriumban ki tétetik, hanem többéi Kelletik dolgozni az uraságnak, és azon urbáriumot is 6 esztendőre vettük kezünkhöz. II. Diós Győr várassa 1712-ik esztendőben foglaltatott eil Malier ő nagyságától az felséges magyar camara számára. Ezen nagyságos úr idejében minden egész ház helytül vagy portátul hat márjást, fél portátul pedig három márjást fizettünk volt, borunkbul és gabonánk­bul ki adván 10-dén a' dézmát, egyéb szolgálattoktul mind akkor, mind az előtt emberek emlékezete felett mentek voltunk, és az egy halásza­ton kívül magunk szükségére az erdőn mindenekkel szabadossak voltunk. Ez után a' felséges camara birtokában egy néhány árendás urak bir­tokában-- vól tunk , de ezeknek is semmi robotát nem praestáltunk és

Next

/
Oldalképek
Tartalom