Miskolc története IV/1. 1848-1918-ig (Miskolc, 2003)

A VÁROSPOLITIKA ÉS KÖZÉLET

rendes lefolyása nem lehet." 245 így elöntötte a korábban vízmentes­nek gondolt helyeket is. A polgárok többségét álmában érte a vesze­delem, sokan ezért menekülni sem tudtak. „Midőn a vészharang megkondult, egy még néhány óra előtt virágzó városban 2185 család küzdött a halállal." 246 Az éj koromsötét, mentésre virradatig nem volt esély. Reggelre a város romokban hevert, a lakóházak fele szinte megsemmisült vagy lakhatatlanná vált. Az ár 21 helyen emelt tor­laszt a városban a magával ragadott, elsodort háztetőkből, kerítések­ből, bútorokból. Az első ijedtségből felocsúdva szinte azonnal meg­kezdődött a mentés és a károk helyreállítása. A rendőrség össze­szedte a halottakat, az északi városrészben a major udvarára, a déli­ben a kálvária épületéhez, illetve a az izraelita kórházhoz szállították a tetemeket. Itt történt meg azonosításuk. Összesen 277 fő volt a ha­lottak száma, köztük 65 ismeretlen. 247 Szeptember 2-án az egész vá­ros gyászolt, ekkor temették az áldozatokat. A forrásvölgyi közös temetőbe 56 főt, a mindszenti római katolikus sírkertbe 32 főt he­lyeztek örök nyugalomba. 173 főt a családja temetett el, 10 áldozatot később találtak meg, elsodorta a városon kívülre őket az ár. Soltész Nagy Kálmán vezetésével még az árvíz másnapján teljha­talmú vészbizottság alakult a legsürgősebb munkálatok beindítására, illetve a károk felmérésének megkezdésére. A két orvos Kun Tamás és Ixel Soma valamint a Bódogh Albert megyei főorvos vezetésével továbbá a már említett rendőri segítséggel a halottak összehordását és azonosítását végezték. Czakó Lajos, a város mérnöke két másik mérnökkel a hidak ideiglenes helyreállításával és a közlekedési út­vonalak rendbehozatalával foglalkozott. Az élelmezési bizottság a beérkező segélyszállítmányokat osztotta ki. 248 Már az első nap meg­rendeltek Kassáról 800 cipót az éhínség megelőzésére. Sokan siettek a város segítségére, ki pénzzel, ki eszközzel, vagy munkájával igyeke­zett enyhíteni az árvíz kárait: Az elsők között küldött pénzbeli segélyt Samassa József egri érsek - 5000 forintot. Borsod megye főispánja báró Vay Béla és Melczer Gyula sajóörösi birtokos saját szekereiken vittek élelmiszert és felfo­gadott napszámosokkal (50-60 fő) több napon keresztül dolgoztak a torlaszok elbontásában. Buol Konstantin tábornok és Pecchio lovag 245 WAGNER]. 1879. 9. p. 24fi WAGNER J. 1879. 21. p. 247 Jelentés az árvízről. 1879. 7. p. 248 SZENDREI J. 1911. IV. köt. 15. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom