Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 7. (Miskolc, 2000)

AZ AVAS A VÁROSKÉPBEN

jén látjuk az Avasi nagy és igen régi református templomot, különálló hegyes tornyával (mely vi­gyázótoronyul is szolgál), környezve a szép fák­kal árnyazott regényes fekvésű temetővel, kissé jobbra a hegy tövében létező reformátusok lyceu­ma piciny tornyával." A 19. század második felé­ben az Avas már nem „csak" mint szőlőiről, gyü­mölcsöseiről és pincéiről ismert és fontos domb tűnik fel, hanem építészeti alkotásai és a több év­százados temetője is figyelmet érdemel. Erre irá­nyítja az ország figyelmét Vahot Imre és Kubinyi Ferenc vállalkozása is. Az Avas halmai, viruló szőlői és jól épült pincéi mellett elsiklik történel­mi tekintetük, de kiemelik, hogy „az Avasi nagy templom hazánkban a legrégebbiek közt foglal helyet, mely valószínűleg a XIII. század vége felé alapíttatott. A műépítészeti tekintetben is figye­lemre méltó templom környezete is a város dí­szére válik: a temetőkerttel övezett s regényes fekvésű avasi templom mellett áll egy régi őrto­rony, honnan minden negyedóra ütésekor kür­tölni szoktak." A századfordulón, 1887-1901 kö­zött 8 kötetben jelent meg az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című monográ­fia. Ennek 6. kötete foglalkozik térségünkkel, megemlítve, hogy: „Borsodnak szépen fejlődő székvárosa Miskolc, a megyének csaknem köze­pén, s legszebb részén, a diósgyőri kies völgy torkolatában s az alföldi róna szélén kezdődik. Festői háttere a félkörben emelkedő Bükk hegy­ség. Különösen emeli a város szépségét a déli ol­dalon végighúzódó Avas hegy." A „város szépségét" emelő hegyből az Avas­rendezés egyik meghatározó egyénisége, Túry József már megalkotja „Miskolc bokrétás kalap­já"-t, amikor 1929-ben a várostörténeti monográ­fiában megírja az Avas vázlatos történetét. „Cso­dálatos hely ez az Avas!" - írja, „Miskolcnak bok­rétás kalapja, ezer pincéje a miskolciak kedélyé­nek kiapadhatatlan forrása. ... Miskolcon bár­merre visz utunk, tekintetünk az utcák nyílásain egyre az Avas felé száll, s ellenállhatatlan vágyat érzünk a tiszta levegőjű tetőre feljutni, ahonnan mint természet alkotta pompás kilátó-toronyból egy pillantásra mindez előttünk áll, amivel Mis­kolc önmagában és környékén bír." Ez a kívána­tos, a miskolci polgár által elvárt „Avas-kép" fél évszázados rendezői/rendezési munka eredmé­nye volt. Az első ilyen bizottságot már az 1870-es években megalakították, elnöke Doleschall Gábor orvos lett, aki főleg a támfalak, a közlekedő utak és teraszok kiépítését tartotta fő feladatának. A város elismerte és megbecsülte azokat a személyeket, akik sokat tettek az Avas idegen­forgalmi látványossá tétele érdekében. Sétányok, utak, teraszok emlékeztetnek Albori Jenő had­osztályparancsnokra (egykori Albori út), Lévay József, Soltész Nagy Kálmán, Melczer Gyula ne­vét sétány idézte, a legfelső szint, vagy Avas­plató a Horváth tető nevet kapta Horváth Lajos országgyűlési képviselőre emlékeztetve, aki je­lentős pénzadománnyal segítette az Avas-prog­ramot. Pihenőket alakítottak ki „csalogány-berek" elnevezéssel, s ezek mind női neveket kaptak. így volt Erzsébet, Teréz, Zsófia, Anna, Ágnes, Lilla, Margit és Mariska pihenő. Musitzky Lucián - va­lószínű Magyarországon első környezetvédőként - kapott díszpolgárságot az Avas parkosításáért, karbantartásáért. 1896-ban, amikor meghalt, a helyi lap, a Bor­sod-Miskolczi Közlöny írta róla, hogy a kevesek közé tartozott, ki megérte azt a nagy megtisztel­tetést, hogy Kossuth Lajos és Wekerle Sándor kö­zött, 1890-től díszpolgára lehetett Miskolcnak. Mint hivatásos tiszt, katonáival éveken keresztül rendezte, parkosította az Avast.

Next

/
Oldalképek
Tartalom