Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 4. (Miskolc, 1997)

FŐISPÁNOK BORSOD VÁRMEGYÉBEN ÉS MISKOLCON - A címadományozás története, a főispánság „gyakorlása"

ezer Gyula alispán hosszú ideig volt a Borsod­megyei Gazdasági Egyesület elnöke - írja -, és mint ilyen nagy tevékenységet fejtett ki a várme­gyei mezőgazdasági érdekek fejlesztése körül. Mindemellett azonban Melczer Gyula alispán­ságának utolsó éveiben a vármegye közéletében erős és szenvedélyes társadalmi mozzanat volt tapasztalható. Két gladiátor harcza szemben egy­mással szóval és írással, ha kellett karddal. Dr. Miklós Gyula a borsodmegyei edelényi választó­kerület akkori országgyűlési képviselője és Mel­czer Gyula Borsod vármegye alispánja között éles harcz fejlődött ki úgy a megye gyűlésen, mint a társadalmi életben. Mindketten a megyé­nek elsőrangú szereplői voltak Dr. Miklós Gyula nagy Tisza Kálmán-párti, Melczer Gyula gróf Apponyi Albert-párti volt és a czél úgy látszott az vala, hogy mint valamikor a Montecoi és Capuletti között ki vegye át Borsodvármegye közéletének vezetését. Ezen ellentét a vármegye két kiváló tagja között sok összetűzésre adott al­kalmat Borsodvármegye törvényhatósági köz­gyűlésén és a harc vége az lett, hogy Melczer Gyula neheztelvén a megyei közgyűlés egy ré­szének részben megváltozott viselkedését 1894. december 31-én megszűnt Borsodvármegye alis­pánja lenni." Helyét így vette át egy év időre Lévay József, s amikor sor került a főispáni beik­tatásra emlékezve az előzményekre, a volt alis­pán nem vett részt volt riválisa, ekkortól köz­vetlen hivatali főnöke beiktatásán. Miklós Gyula gondolkodásmódja és eszme­rendszere is összefoglalható abban a bővített mondatban, amelynek tartalmát viszonylag rö­vid főispánsága alatt igyekezett megvalósítani. Eszerint: „És ha sikerülni fog a reformok egész sorozatának összefüggését és láncz szemeit ma­gyar nemzeti sajátosságainknak mindenben megfelelően és magyar zománcczal kikovácsolni, ha sikerülni fog az állami és helyi közigazgatási teendőket szigorúan elkülöníteni és az államaka­rat érvényesülését fent, lent és mindenütt bizto­sítani, valamint a felügyeleti jogkört hatályossá tenni, továbbá ha sikerülni fog a vármegyéket minden igénynek megfelelően kikerekíteni és a közszabadság biztosítékait, valamint az önkor­mányzat hatáskörét a magyar társadalom erői­nek figyelembe vételével szervezni, s a közvéle­ményt meggyőzni arról, hogy az önkormányzat lényege nem a tisztviselők választásában, hanem a hatáskör önállóságában és a közreműködés szabadságában rejlik, ha sikerülni fog száműzni a politikai tényezők nagy részének kebeléből a régi liberalizmusnak azt a tévedését, mintha a hatalom gyöngítése a szabadság megszilárdítá­sát jelentené, és végre, ha sikerülni fog felnevelni az embereket és megszerezni az eszközöket arra, hogy a jog és a kötelesség megosztását az egész vonalon következetesen keresztül vinni és életbe léptetni is lehessen: akkor tisztelt közgyűlés sze­rény nézetem szerint megtettünk minden lehetőt arra nézve, hogy az egész szervezet alakjában éppen úgy mint lényegében életképes és műkö­désében czélt biztosító legyen." így hangzott a 19. század utolsó évtizedé­nek szabadelvúsége a megyei főispán megfo­galmazásában. Úgy töltötte be funkcióját, hogy a megye ugyan a millenniumi ünnepségekre ké­szült, s készült a nagy fővárosi bemutatkozásra. A megye díszbandériumát azonban már nem ő, hanem az új főispán, báró Vay Elemér vezette. Érdekes, hogy dr. Miklós Gyula „kikopott" a megyei közéletből, sem edelényi választókörze­tében, sem korabeli megyei kiadványokban nem sikerült nyomára bukkanni. FORRÁSOK B.-A.-Z. m. Lt. IV. 803/a. 478. kgy/1894. B.-A.-Z. m. Lt. IV. 803/a. 484. kgy/1894.

Next

/
Oldalképek
Tartalom