Tóth Péter: Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1561-1563 - Borsodi Levéltári Füzetek 40. (Miskolc 2001)

jobbágyot ugyanis néhai Ormándy Benedek (nobilis) adta zálogba a neve­zetteknek. 1939. (I. 296.) Eszenyi Csapy Ferenc, mint felperes fél érdekében a várme­gye által kiadott prokurátort valló levéllel Soklyossy Miklós a következőket terjesztette elő Homonnay Ferenc (magnificus) ellen: az Úr 1559. esztendejé­ben, Mindenszentek ünnepe (november l-e) táján, amidőn az alperes szervi­toraival együtt Terebesröl Vásárhely oppidumba utazott, akkor Hór possessio környékén összetalálkozott a felperes Móré Mihály nevü, éppen az ura szol­gálatában Szécs oppidumba igyekvő szervitorával, s ezt a Móré Mihályt, aki semmit sem vétett ellene és semmire sem adott okot, az alperes szervitoraival a szabad úton elfogatta és hatalmasul megölette, s a nála lévő 60 forint össze­get elvétette, sőt, mind a mai napig a márkákkal együtt magánál tartja. 1940. (I. 297-298.) Homonnay Ferenc érdekében (pro I, lásd az előző be­jegyzést) a leleszi konvent által kiadott prokurátort valló levéllel Oroghványi Gergely a következő feleletet adta elő: a megölt ember, Móré Mihály hatalmasul rátört az alperesnek a Vásárhely oppidumban lévő szállására és ott a bírót - aki Homonnay Ferenc jobbágya és akit Móré vagy Bíró Lőrincnek hívnak - megsebesítette, úgy, hogy betörte a fejét, de közben ő is sebet ka­pott. Mindezt látta az alperes egyik szervitora, Borbély Gáspár - aki külön­ben nemes ember -, s intette is Móré Mihályt, hogy ne kövessen el több ilyen gonosz cselekedetet. Erre Móré Mihály elment Bánóc possessióba és ott be­kötöztette a sebét, majd viszszament Vásárhely oppidum helyszínére és ott nagy hangon, rút szidalmakkal gyalázni kezdte Borbély Gáspárt. Erre Bor­bély Gáspár felült a lovára és elkergette Móré Mihályt. - Mindezt az alperes csak hallomásból tudja: amit viszont maga is látott, az a következő. Szervi­toraival együtt éppen visszatérőben volt Vásárhelyre, amikor meghallották, hogy előttük, az úton nagy kiáltozás van, és a szervitorai figyelmeztették is, hogy üljön lóra, mert valakit kergetnek. Közelebb érve pedig azt látták, hogy egy sebesült és csupa vér ember fekszik a földön: ez volt Móré Mihály, akit szervitoraival lóra emeltetett és bevitetett Vásárhelyre. - Homonnay Ferenc tehát prokurátora által kijelenti, hogy a dologról az elmondottakon kívül semmit sem tud, s hogy teljesen ártatlan abban, amivel eszenyi Csapy Ferenc vádolja. Ártatlan továbbá a másik keresetben is: nem vette és nem vétette el a megölt ember pénzét, hanem az erszény, amelyet szervitorai az úton találtak és amelyet az alispán úr kezére adott, üres volt. Mindezt kész bizonyítani, valamint készen áll arra is, hogy az ország törvényei szerint megtisztítsa ma­gát a felperes keresetében ellene felhozott vádak alól. 1941. (I. 298.) A vármegye közönsége úgy határozott, hogy az eszenyi Csapy Ferenc és Homonnay Ferenc között folyó perben (lásd az előző két bejegyzést) a következő törvényszéki ülésig a felperes is bizonyítsa a kere-

Next

/
Oldalképek
Tartalom