Borsodi Levéltári Évkönyv 3. (Miskolc, 1980)

Kállay István: Kossuth ügyvédi évei Zemplén megyében, 1824-1832

JEGYZETEK [1] Kossuth Lajos az ügyvéd. Országos Ügyvédi Tanács. Budapest 1978. 28. Kossuth ifjúkori éveit hűen foglalja össze Barta István „A fiatal Kossuth” c. munkája (Budapest, 1966.), de figyelmét elsősorban Kossuth közéleti tevékenysége köti le. [2] Torday Lajos: A megyei polgári peres eljárás a 16-19. században. 1933. 47, 52-53, 65-66. Zsoldos Ignác: A szolgabírói hivatal. Törvénykezési rész. Pápa, 1844. 96. [3] Zsoldos Ignác, a Magyar Tudós Társaság egykori jeles tagja, maga is szolgabíró, kétkötetes kitűnő könyvének egyik kötetét a szolgabíró igazságszolgáltatási tevékenységének szenteli. Zsoldos i. m [4] A kivilágosítás (elucubratio) kérése - véleményem szerint - ebben az esetben a lényeges kifogásnak (meritoria) felel meg. Tulajdonképpen az allegátiók perszakaszban lett volna helye (a bizonyítási eljárás során) az elucubratio kérésének. Kossuth mesterfogása éppen az volt, hogy ezt már az exceptiós szakaszban megtette. Kelemen Imre: Darstellung des Ungarischen Privat- Rechtes. IV. Bécs, 1918. 10. Bónis György, Degré Alajos, Varga Endre: A magyar bírósági szer­vezet és perjog története. Levéltári szakmai továbbképzés. Budapest, 1961. 115. [5] Torday i. m. 33, 36. [6] Torday i. m. 110-112. A keresetlevélről ld. Kelemen i. m. II. 336. köv. [7] Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban. Buda, 1846. II. 59. Szlemenics Pál: Közönséges törvényszéki polgári törvény. IV. Pozsony, 1823. 64. köv. [8] Frank i. m. 177—183. [9] Torday: i. m 35. [10] Torday: i. m 38-39. [11] Torday: i. m. 53—54. [12] Valószínűleg novum cum gratia (királyi kegyelemből való perújítás) lehetett a felterjesztés célja. Kelemen: i. m. IV. 300. [13] Kossuth Lajos az ügyvéd. 52. [14] Torday: i. m. 53—54. [15] Lásd a 2., 14. és 17. sz. iratot. [16] Barta István: Kossuth Lajos összes munkái. VI. Budapest, 1966. 274. Uő: A fiatal Kossuth. 59. köv. [17] küldöttség, bizottság, [18] örökösének, [19] szerződésem, [20] végrendeleti örökösének, [21] mérnök, [22] részek [23] teljhatalmú megbízotti, [24] krumpli, [25] színje, [26] ideiglenes, 127] kivett, [28] osztályos, [29] szegődött katonái, [30] pusztán, [31 ] járt, megillette, [32] közigazgatási úton folyó visszahelyeztetési pert, [33] t. i. a Hármaskönyv, [ 341 számbavétel, (351 az írásbeli idézőlevél kézbesítési taksája, [ 361 az írásbeli idézőlevelet kézbesítő, [37J vizsgálat, [ 381 elszámolás, [ 391 visszahelyezésre irányuló visszkereset, [40] hatalmaskodás miatt a bíróság elé idéztetni, [411 kiegyezését, egyezségét, [42] előfogat, [43] káptalan, [44] végső taksa, 105

Next

/
Oldalképek
Tartalom