Nagy Lajos - Szita László: Budától–Belgrádig. Válogatott dokumentumrészletek az 1686-1688. évi törökellenes hadjáratok történetéhez. A nagyharsányi csata 300. évfordulójának emlékére (Pécs, 1987)

VII. A KÖTET DOKUMENTUMAIBAN ELŐFORDULÓ FÖLDRAJZI NEVEK MUTATÓJA

IV. LEVELEK AZ 1687-1688. ÉVI HADJÁRATRÓL Szita László A) Szulejmán nagyvezír és Hermann von Baden levélváltása 1687. január 2. Szulejmán pasa nagyvezír levele Nagyvá­radról Hermann von Baden báróhoz, az udvari hadita­nács elnökéhez ___________ 285 1687. január 17. Hermann von Baden őrgróf válaszlevele a nagyvezírnek a béketárgyalások feltételeiről - - - 289 1687. február 25. A nagyvezír levele Hermann von Baden őrgrófnak, a haditanács elnökének Belgrádból a békekö­tés ügyében - -- -- -- -- -- - 291 B) Lotharingiai Károly fővezér Badeni Lajos őrgrófhoz 1687. június 16. Lotharingiai Károly fővezér levele Badeni Lajoshoz, amelyben az Eszék elleni hadjárat céljából tá­mogatását kéri és a hadsereghez való csatlakozását - - 295 C) Badeni Lajos és Hermann von Baden levelezéséből 1687. július 29. Badeni Lajos levele nagybátyjához, a ha­ditanács elnökéhez, hogy a bajor választófejedelem csa­pataival akar egyesülni, valamint a hadsereg terveiről - 301 1687. augusztus 5. Badeni Lajos levele nagybátyjához. Hermann von Badenhez a visszavonulásról, a hadsereg állapotáról és a további hadműveleti tervekről - - - 303 1687. augusztus 8. Badeni Lajos javaslatai Badeni Her­mannhoz, a haditanács elnökéhez, a császári hadsereg ere­jének növeléséről, s az eszéki visszavonulás utáni felada­tairól, a téli beszállásolásról - -- -- -- - 305 1687. augusztus 15. Badeni Lajos levele Hermann von Baden őrgrófhoz, a haditanács elnökéhez, hogy nem akar Lotharingiai fővezér alatt szolgálni ------ 308 1687. augusztus 19. Badeni Lajos jelentése Lipót császár­nak a dunaszekcsői táborból a nagyharsányi csatáról - - 309 D) Károly Gusztáv levelei IX. Károly svéd királyhoz 1687. április 4. Károly Gusztáv, a sváb csapatok parancs­nokának jelentése IX. Károlyhoz, hogy a hadjáratba el­indult -------------- 317 1687. június 19. Károly Gusztáv jelentése IX. Károly svéd királyhoz, hogy a sváb csapatokkal Bécsbe érkezett - - 318 1687. június 21. Károly Gusztáv jelentése a svéd király­nak, hogy a sváb és frank csapatokkal Győrbe érkezett, valamint a magyarországi hadieseményekről - - - - 320 1687. július 16. Károly Gusztáv jelentése IX. Károly svéd királynak a sváb és frank csapatok meneteléséről és a magyarországi hadszíntér eseményeiről ----- 321 1687. július 26. Károly Gusztáv jelentése a svéd király­hoz, hogy a főseregek átkeltek, majd visszavonultak a

Next

/
Oldalképek
Tartalom