Füzes Miklós: Batthyány Kázmér - Magyar história. Életrajzok (Budapest, 1990)

A REFORMPOLITIKUS

liberális női mozgalom egyik legismertebb alakja lett. Ami­kor kapcsolatuk a nyilvánosság előtt ismertté vált, a házas­pár és Batthyány között megegyezés született. Szapáry An­tal hajlandó volt a válásra, mégpedig úgy, hogy felesége második házassága teljes jogú lehessen. Ezt azonban a kora­beli magyar viszonyok gátolták, elsősorban a katolikus egyházjog. Ez pedig döntő tényező volt, mivel mindhárman római katolikusok voltak. A megoldást saját körülményeik megfelelő átalakítása jelenthette. Batthyány — feltehetően — egy 1846-ban fogal­mazott, saját kézzel írt levéltervezetben, egy ismeretlen nevű ügyvédtől a megoldás iránt érdeklődött. Ebből megállapít­ható, hogy néhány hónappal korábban indított kezdemé­nyezés és az ügyvéd közbenjárása nem járt kielégítő ered­ménnyel. Az ügyvéd ugyanis Erdélyt jelölte meg olyan hely­ként, ahol a válás a legkönnyebben végrehajtható. Szapáry Antal azonban csak abban az esetben mutatott hajlandósá­got a református vallásra történő áttérésre, ha felesége tör­vényes és érvényes újabb házasságának más módja nem lenne. Tehát egyéb megoldásra volt szükség. Batthyány említett is egy ausztriai esetet, amelyben az akadályokat kivándorlással tudták elhárítani. Hasonló javaslatot kapott ő is. Erről kérte ügyvédje véleményét. Batthyány Kázmér azt kívánta, hogy a megkötendő házasság legalább annyira érvényes és megtámadhatatlan legyen, mint amilyen az Er­délyben lenne. Szapáryék a poroszországi Boroszlóba (Wroclaw) köl­töztek, ott honosíttatták magukat, és a helybeli törvények alapján elváltak. Keglevich Auguszta 1846. november 12­én, Batthyány 1847. október 24-én Pesten áttért a reformá­tus vallásra. Ugyanezen a napon Eötvös József és Teleki László nyilatkozatot adott arról, hogy házasságukat rokon­sági kötelék nem akadályozza. A nyilatkozat birtokában Szentkirályi Móric, Pest vármegye alispánja engedélyt adott a házasságkötésre, mely Török Pál pesti református lelkész előtt meg is történt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom