Baranya. Történelmi közlemények. 7-8. évfolyam (1994-1995)

MŰHELY - KEREKES IMRE: Az Actio Catholica Baranyában

művelési Tájékoztatót, amely részletes utasításokat tartalmazott: kimutatás ké­szítése az egyházmegyei hitbuzgalmi és kulturális egyesületekről; előadások tartása a Tájékoztató irányelvei alapján; Nagyböjt idejére Bűnbánati Penitenci­ális Nap beiktatása; karitatív feladatok elvégzése; a katolikus sajtó terjesztése; hitbuzgalmi egyesületek megalakítása. 33 1934 elején nagyböjti liturgikus konferencia kezdődött Pécsett, amelyen Gálos László, Wagner János, Mihalecz Ferenc, Fekete Rémig, Hajós György és Horváth A. Olivér magyarázta a híveknek a szentmise liturgikus szövegét. 34 1935. november 6-december 12. között világnézeti tanfolyamot rendeztek első­sorban az egyetemi ifjúság és a férfiintelligencia számára. A díjmentes előadá­sok tematikáját a szociális munka, a történelem, a jog, az apologetika, az erkölcstan, a művészet és a sport tárgyköréből válogatták neves egyetemi tanárok, teológusok, orvosok. 35 A népművelési munkába bekapcsolódott a KALOT is. 1938. február 7-10. közölt Pellérden gyűltek össze a legények a pécsi, a németi és a szentlőrinci esperesi kerületek falvaiból. A negyvennégy 17 év körüli ifjú közül tizenegy német nemzetiségű volt. A tanfolyam célja, hogy olyan világi AC vezetőket képezzen, akik falujukba visszatérve segítségére lesznek egyházközségük veze­tőinek. A hallgatók közül eszességével, rátermettségével kitűnt Vörös Vince, aranykalászos kisgazda. 36 Az év végéig több jól sikerült tanfolyam 37 eredmé­nyeképpen egyre inkább terjedt a KALOT-mozgalom az egyházmegyében. Két hónap alatt 60 falu 400 legénye kapta útravalóul a KALOT jelszavát: „Krisztu­sibb embert! Műveltebb falut! Életerős népet! Önérzetes magyart!" 38 1939 májusában leányvezető-képző tanfolyamra került sor Pécsett. Előadói: Schlachta Margit, Palágyi Natália, Esztergár Lajos és Kelemen Andor. Április 26-án kétnapos Szent István kurzus kezdődött. A nagy államalapítónk eszméinek szellemét idéző rendezvény szorosan kapcsolódott az 1938/39-es év jelszavához („Szent István országa"). Holub József, Tóth László, és Bozóky Géza egyetemi tanárok, más-más aspektusból vizsgálták a Regnum Marianum és a Szent Istvánii keresztény állameszme fogalmát. Záróakkordként hatalmas KA­LOT-seregszeinle volt Pécsett. 39 A legjelentősebb, legnépesebb KALOT-tanfolyamra 1942-44 között Püspök­nádasdon került sor. 40 33 PKT. 34.2:19-20 34 PKT, 34.4:12 35 D, 35.10.23:5 A tanfolyam előadói: Winkler János, Tóth László, Krisztics Sándor, Schaurek Ra­fael, egyetemi tanárok, Vértesi Frigyes, Gálos László, Hajós György teológusok, Frigy ér László egyetemi m. tanár, Ujsághy Pál gyermekorvos, Kocsis László hittanár. 36 PKT. 38.3:57-58 Előadók: Farkas György KALOT-titkár, Kovács Béla kisgazda (A vidék mező­gazdasága), Merényi Ferenc (Útirajzok). Schmidt Vilmos Ügyvéd (Falusi jogügyletek), Frigyér László (Falusi egészségügy). 37 PKT, 38.10:196-197 Ujpetre. Lánycsók (60 fő), Németmárok (65 fő), Bátaszék (40 fő). 38 PKT. 39.2:3 39 ü, 39.4.26:4; PKT, 39.5:4 40 Kerekes Imre.: Népfőiskolák Baranyában. Pécs: Baranya Megyei Könyvtár, 1990. - p.61-66.

Next

/
Oldalképek
Tartalom