Baranya. Történelmi közlemények. 7-8. évfolyam (1994-1995)

MŰHELY - KEREKES IMRE: Az Actio Catholica Baranyában

Június 11-én rendezték meg a második nyilvános nagygyűlést, a városban zajló ünnepi játékokkal együtt. Szónokai P. Böhle Kornél, domonkosrendi atya, országos Credo igazgató és Közi-Horváth József, országos AC titkár voltak. 11 A katolikus egyház, akár a többi felekezet, egyre nagyobb figyelmet fordított a falu, a vidék életére. Ezért az AC országos vezetése az 1936/37-es évnek a „Krisztus és a falu" jelszót adta. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyház a legerő­sebb és a legeredményesebb hatást a falusi emberre tudja gyakorolni. Ezt a felimerést nagyszerűen kamatoztatták a falvak legényeinek szervezésekor (KÁ­LÓT). Az 1936. szeptember 27-i nagygyűlésen a város katolikus közönsége állást foglalt a sok polgári és egyházi áldozatot követelő spanyol polgárháborúval szemben. A gyilkosságok és más erőszakos cselekmények ellen emelték fel szavukat. Egységesen ítélték el Esztergályos János (a város volt szociáldemok­rata képviselője) Népszavában megjelent cikkét, amely a spanyol népfrontot üdvözölte. A gyűlés szónoka, Bozóky Géza, egyetemi tanár mondta ki az egybe­gyűltek közös gondolatát, amelyet azonnal határozatba foglaltak: „...igazoltnak látja (ti.: a katolikus közvélemény - K. I.) dicsőségesen uralkodó szentséges Atyánknak, XI. Piusnak ama szózatát, amely a kommunista veszély elleni védekezés és küzdelem szükségszerűségét hangoztatja". A nagygyűlés határo­zata nem irányult a munkásosztály egésze ellen, hiszen azt nem azonosították marxista vezetőivel. 12 Az 1937/38-as kettős szentév jelmondata: „Vinculum Caritas". A legjelentő­sebb esemény az 1938-ban Budapesten megrendezett Eucharisztikus Világkong­resszus volt. Ennek jegyében az egész egyházmegye területén előkészítő ren­dezvényeket terveztek. Az április 20-i egyházmegyei tanácsülésen Merényi Ferenc beszámolt e rendezvények sikeréről, majd összeállították a következő év munkatervi javaslatait az új jelszó („Szent István országa") jegyében. Május 23- án nyitották meg hivatalosan a szentévet, ezt követően eucharisztikus kong­resszusok kezdték meg munkájukat szerte az egyházmegyében, Dombóvárott, Sásdon, Pécsett stb. 13 Még a budapesti központi eseményeket jóval megelőzően, 1937. október 24- én három megye hívei hódoltak az eucharisztikus Jézus előtt a Ciszter Gimnázium nagytermében, ahol Merényi Ferenc bejelentette, hogy Pécsről 5000 fő jelentkezett a Világkongresszusra. 14 Az 1939/40-es év központi gondolata: „Világiak Krisztus országáért". Mivel nem sikerült elegendő hívet megnyerni a világi apostolkodásra, ezért „...az egyházmegye minden templomában közösen elimádkozandó az AC országos központja által megküldendő ima a Szentlélek Úristenhez, hogy küldjön ele­gendő számú világi apostolt az Anyaszentegyház munkájához" - olvashatjuk a püspöki körlevélben. Ezenkívül advent vasárnapján minden templomban cik­lusprédikáciőkat kell tartani az Egyház helyes fogalmáról, a hívek köteles­11 PKT, 36.6:107 12 0,36.9.29:3^1 13 D, 37.4.21:3 14 D, 37.10.26:3-4

Next

/
Oldalképek
Tartalom