Baranya. Történelmi és honismereti évfeles folyóirat. 3. évfolyam (1990/1)

MŰHELY - MÓRÓ MÁRIA ANNA: Pécs díszpolgárai Ferdinand Müllertől Joszif Visszarionovics Sztálinig

MÓRÓ MÁRIA ANNA PÉCS DÍSZPOLGÁRAI (1791-1947) Az itt ismertetett, feltehetőleg nem teljes névsor a pécsi polgárság kutatásának mintegy mellékterméke. A polgárráfogadások során a XVIII. században olykor előfordult, hogy valakit mentesített a tanács a polgártaksa megfizetése alól, de nem érdemekért, hanem valamely konkrét munka vagy szolgáltatás fejében. 1780-ban a szabad királyi rang elnyerése után, midőn a város polgársága ünnepélyesen megerősítette régi esküjét, és új polgárok tucatjait fogadták be, több vármegyei, kincstári, uradalmi tisztviselő, a városban vagy a vármegyében lakos nemes is a polgárok közé vétette magát, de velük a taksát megfizettették. A kitüntetésként adományozott címet a XIX. század első felében a városban vagy a városért jeleskedő férfiak nyerték el, 1848-tól egyre nagyobb számban az országos politika szereplői. A város által díszpolgári címmel megtiszteltek teljes sorának összeállítása, sokszempontú elemzése, más városok kitüntetettjeivel való összehasonlítása város- és kortörténeti tanulságokat egyaránt hordozna, jelen dolgozat ehhez kíván adalékul szolgálni. 1. 1791. III. 29. Ferdinandus MÜLLER de Müllegg, ágens aulicus „a Város iránti jóindulatáért és az érte tett szívességekért". 2. 1818. IV. 24. Joannes Baptista BATTHYÁNY gróf, a Pécsett létesítendő akadémiára adományozott 5000 forintért köszönetül. 3. 1833. XI. 8. SCHAMS Ferenc „a szőlők mivelésérül kiadott munkáiban a helybéli szőlőknek mivelése, s azokban termő boroknak jeles tulajdonságai előadása által, különössen ezen Városra nézvést magának szerzett érdemek tekéntetébül". 4. 1836. I. 20. Báró SZEPESY Ignácz megyéspüspök „Ő méltóságának, ezen Város halhatatlan emlékezetű kegyes jótevőjének e Városra árasztott határtalan nagy tetteit meghálálni kívánván... ki küldendő Választmány által Polgár Levéllel tisztellye meg". Pirger Mihály bíró szóban jelentette, hogy „ő Méltósága azt izenni méltóztatott, hogy semmi némű tisztelkedéseket nem kíván, és magát az illyenek­tül meg kiméltetni kivánnya". 5. 1837. XII. 9. PATKOVICSJózsef városi belorvos „sok jótéteményi tekéntetébül". 6. 1839. X. 6. Báró DERCSENYI Pál gödi földbirtokos, aki „európai utazásáról hazatérve ezen városnak is rendkívül bőtermő burgonya vetőgumót ajándékozott". 7. 1842. II. 18. SAUSKA Keresztéi „Baranya Vármegye első al Ispányának, ki ezen Város jogainak mindenkor erős pártolója volt, ezen Tanács tisztelet jeléül a Polgári Jogot ajánlja és meg adja". 8. 1845. XII. 7. „a polgári rend erős védnöke" BATTHYÁNY Kázmér gróf és 9. gróf székhelyi MAJLÁTH György országbíró. 10. 1848.1. 1. „érdemei elismeréséül" SCITOVSZKY Márton alispán 11. és ifj. székhelyi MAJLÁTH György főispán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom